قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 24 هزار و 793 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 17 هزار و 938 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 72.3 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی (مچینگ) 378,396 378,396 378,396 378,396 0 10 10 پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan نقدی 378,396 378,396 378,396 378,396 500 260 160 پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan سلف 378,396 378,396 378,396 378,396 500 50 50 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 360,714 360,714 360,714 360,714 0 30 30 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 360,714 360,714 360,714 360,714 500 160 40 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 360,714 0 0 0 500 0 0 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 343,032 343,032 343,032 343,032 0 220 220 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar سلف 343,032 343,032 343,032 343,032 2,508 2,090 1,188 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف 343,032 343,032 343,032 343,032 1,800 960 420 غدیر
6,308 3,780 2,118

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی (مچینگ) 394,423 394,423 394,423 394,423 0 192 192 پلی پروپیلن جم
552R Jam نقدی 394,423 395,799 397,352 399,519 432 768 432 پلی پروپیلن جم
552R Jam نقدی 394,423 394,423 394,423 394,423 336 216 144 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 394,423 409,899 414,834 418,879 144 480 144 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 394,423 406,789 409,878 410,310 672 1,584 672 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 394,423 397,599 398,702 400,999 720 840 720 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 394,423 396,000 401,408 406,489 1,400 2,020 1,400 پلی نار
1101s rejal نقدی (مچینگ) 394,423 394,423 394,423 394,423 0 22 22 پتروشیمی رجال
1101s rejal نقدی 394,423 394,423 394,423 394,423 65 65 44 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 394,423 400,254 402,643 408,779 305 1,218 305 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 394,423 395,058 395,386 396,079 827 914 827 پتروشیمی رجال
552R Arak نقدی 394,423 395,599 396,915 397,555 700 880 700 شازند اراک
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 394,423 394,423 394,423 394,423 0 60 60 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 394,423 394,423 394,423 394,423 400 460 340 شازند اراک
552R Maroun سلف (مچینگ) 394,423 394,423 394,423 394,423 0 308 308 پتروشیمی مارون
552R Maroun سلف 394,423 394,423 394,423 394,423 1,496 1,447 1,056 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 394,423 397,000 398,002 398,700 704 1,386 704 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 394,423 409,333 410,336 412,559 660 1,760 660 پتروشیمی مارون
V30G Marun نقدی 394,423 394,423 394,423 394,423 24 24 24 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی 382,590 0 0 0 42 21 21 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 394,423 400,169 400,457 400,999 189 399 189 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 394,423 404,330 404,585 406,666 210 693 210 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 394,423 394,429 394,787 395,429 210 231 210 نوید زر شیمی
9,536 15,988 9,384

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی (مچینگ) 426,666 426,666 426,666 426,666 0 44 44 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 426,666 427,889 429,068 430,430 110 132 110 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 426,666 426,666 426,666 426,666 330 220 176 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی (مچینگ) 426,666 426,666 426,666 426,666 0 44 44 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 426,666 426,666 426,666 426,666 704 704 660 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی (مچینگ) 441,424 441,424 441,424 441,424 0 66 66 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 441,424 441,424 441,424 441,424 220 176 154 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی (مچینگ) 446,647 446,647 446,647 446,647 0 22 22 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 446,647 446,647 446,647 446,647 330 132 132 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 433,477 461,789 463,517 470,009 110 286 110 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 432,569 432,569 432,569 432,569 330 176 154 پلی پروپیلن جم
(پودر) EPC40R نقدی 413,866 0 0 0 40 0 0 شازند اراک
R60 Arak نقدی 426,666 453,700 465,295 476,889 20 70 20 شازند اراک
C30G نقدی (مچینگ) 394,423 394,423 394,423 394,423 0 198 198 پتروشیمی مارون
C30G نقدی 394,423 394,423 394,423 394,423 638 462 440 پتروشیمی مارون
MR230 نقدی 426,666 468,889 471,954 476,000 880 1,738 880 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی 409,182 409,182 409,182 409,182 147 126 126 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی (مچینگ) 433,477 433,477 433,477 433,477 0 21 21 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 433,477 433,477 433,477 433,477 168 168 147 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 426,666 467,890 469,641 472,999 294 672 294 نوید زر شیمی
4,321 5,457 3,798

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 411,701 411701 411701 411701 912 912 912 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی (مچینگ) 411,701 411701 411701 411701 0 44 44 پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal نقدی 411,701 411701 411701 411701 870 1262 827 پتروشیمی رجال
HP 525J maron سلف 411,701 411701 411701 411701 1760 1760 1760 پتروشیمی مارون 
ZH 525J navid نقدی 411,701 411701 411701 411701 336 399 336 نوید زرشیمی
3878 4377 3879

معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ARP801 نقدی 437,344 437,344 437,344 437,344 50 40 40 شازند اراک
Rp270G shazand نقدی 433,477 0 0 0 700 0 0 شازند اراک
750 40 40
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 365,074 365,074 365,074 365,074 0 20 20 شازند اراک
0 20 20
معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) 778,000 778,000 778,000 778,000 0 4 4 پتروشیمی خوزستان
0 4 4

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی