قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 12 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 56 هزار و 941 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 38 هزار و 767 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 68 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
E6834 arvand پتروشیمی اروند  نقدی 375,831 393898 394513 398999 451 649 451
PVC S65 Arvand پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 343,032 343032 343032 343032 0 110 110
PVC S65 Arvand پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 343,032 343032 343032 343032 0 20 20
PVC S65 Arvand پتروشیمی اروند نقدی 343,032 343032 343032 343032 2000 680 340
PVC S65 Arvand پتروشیمی اروند نقدی 343,032 343032 343032 343032 1507 1397 1045
3958 2856 1966
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ABS150 Tabriz پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 570,277 570277 570277 570277 0 40 40
ABS150 Tabriz پتروشیمی تبریز سلف 570,277 570277 570277 570277 550 275 275
N50-ghaed-basir قاید بصیر نقدی 570,277 640889 641928 645569 130 250 130
680 565 445

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) 425,641 425641 425641 425641 0 21 21
SBR-1502 Bandar بندر امام پتروشیمی بندر امام سلف 425,641 425641 425641 425641 210 210 189
SBR-1502 Bandar بندر امام پتروشیمی بندر امام سلف 425,641 425641 425641 425641 504 504 504
1712-takhe-jamshid تخت جمشید نقدی 410,065 410065 410065 410065 806 806 806
1520 1541 1520
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220 shazand شازند اراک نقدی (مچینگ) 365,074 365074 365074 365074 0 20 20
0 20 20

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Amir امیر کبیر نقدی 260,427 270456 271980 281109 5390 6732 5390
LL 235F6 jam پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 264,968 264968 264968 264968 0 44 44
LL 235F6 jam پتروشیمی جم نقدی 264,968 264968 264968 264968 110 77 66
(پودر) 235F6 پتروشیمی جم نقدی 257,019 257019 257019 257019 440 40 40
LLD 209 Arak شازند اراک نقدی 260,427 265999 268088 269789 1000 1460 1000
20BF5 (پودر) مهاباد نقدی 260,323 0 0 0 150 40 0
mahabad(پودر) 22B02 مهاباد نقدی 252,614 252614 252614 252614 450 260 250
LLD 22B03 Mahabad مهاباد نقدی 260,427 262958 263254 263890 240 312 240
LLD 22b02 Mahabad مهاباد نقدی 260,427 266920 267881 269509 960 1512 960
8740 10477 7990
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1922T Arya آریا ساسول نقدی 335,139 335139 335139 335139 66 66 66
1922T lale پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 335,139 335139 335139 335139 0 22 22
1922T lale پتروشیمی لاله نقدی 335,139 335139 335139 335139 132 44 22
198 132 110

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Hi500 پتروشیمی بندر امام نقدی 231,968 231968 231968 231968 500 500 500
62N07 miandoab پتروشیمی میاندوآب نقدی (مچینگ) 231,968 231968 231968 231968 0 96 96
62N07 miandoab پتروشیمی میاندوآب نقدی 231,968 231968 231968 231968 120 72 24
62N07UV miandoab پتروشیمی میاندوآب نقدی 236,509 0 0 0 120 0 0
6040UA-tabriz پتروشیمی تبریز نقدی 217,378 224509 225676 228569 220 319 220
52518 Jam پتروشیمی جم نقدی 231,968 231968 232034 233389 2310 2365 2310
(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 225,009 225009 225009 225009 500 20 20
62N07UV Lorestan پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 236,509 236509 236509 236509 0 48 48
62N07UV Lorestan پتروشیمی لرستان نقدی 236,509 236509 236509 236509 768 336 312
4538 3756 3530

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0035 Bandar پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 249,140 249140 249140 249140 0 10 10
0035 Bandar پتروشیمی بندرامام سلف 249,140 249140 249140 249140 1200 830 750
Bl3 Jam پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 249,140 249140 249140 249140 0 55 55
Bl3 Jam پتروشیمی جم نقدی 249,140 249140 249140 249140 506 253 231
Bl3 Bakhtar کرمانشاه باختر نقدی 249,140 249140 249140 249140 1488 792 768
Bl3 Marun مارون نقدی 249,140 249140 249140 249140 1210 682 616
4404 2622 2430
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
3840 Tabriz پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 255,399 255399 255399 255399 0 22 22
3840 Tabriz پتروشیمی تبریز نقدی 255,399 255399 255399 255399 1353 1254 1254
1353 1276 1276

معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EX3 AmirKabir امیر کبیر نقدی 251,165 268500 270619 271899 500 1960 500
CRP100N jam پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 259,265 259265 259265 259265 0 759 759
CRP100N jam پتروشیمی جم سلف 259,265 259265 259265 259265 2508 1331 1188
5000S Jam پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 254,215 254215 254215 254215 0 22 22
5000S Jam پتروشیمی جم نقدی 254,215 254215 254215 254215 110 22 22
CRP100B Arak شازند اراک نقدی 273,514 276059 277122 278333 1000 1460 1000
4118 5554 3491

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya آریا ساسول نقدی (مچینگ) 245,133 245133 245133 245133 0 132 132
5110 Arya آریا ساسول نقدی 245,133 245133 245133 245133 1716 990 858
EX5 AmirKabir امیرکبیر نقدی 245,133 245133 245133 245133 540 70 60
F7000 Ilam پتروشیمی ایلام نقدی 245,133 245133 245133 245133 924 132 88
EX5 Marun پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 245,133 245133 245133 245133 0 22 22
EX5 Marun پتروشیمی مارون نقدی 245,133 245133 245133 245133 1518 154 110
F7000 Mehr پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 245,133 245133 245133 245133 0 77 77
F7000 Mehr پتروشیمی مهر نقدی 245,133 245133 245133 245133 3014 1155 968
7712 2732 2315
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PET-BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 237,194 345999 351641 358000 1012 2002 1012
PET-BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 232,409 321999 328939 335989 2002 3080 2002
PET-BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 248,814 356899 360667 368889 1584 2706 1584
4598 7788 4598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم –  LLDPE در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2047A آریا ساسول نقدی 328,591 0 0 0 66 0 0
LFI 2119 آریا ساسول نقدی 325,185 325185 325185 325185 1342 836 660
2420h پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 325,185 325185 325185 325185 0 22 22
2420h پتروشیمی امیرکبیر نقدی 325,185 325185 325185 325185 550 220 154
2420d پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 341,776 341776 341776 341776 0 88 88
2420d پتروشیمی امیرکبیر نقدی 341,776 341776 341776 341776 1100 176 154
0075 Bandar پتروشیمی بندرامام سلف 325,185 328692 329594 331285 1200 1550 1200
020 Bandar پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 325,185 325185 325185 325185 0 40 40
020 Bandar پتروشیمی بندرامام سلف 325,185 325185 325185 325185 1200 660 480
2420E02-kordestan کردستان نقدی 325,185 325185 325185 325185 1008 264 216
2102TX00-lale پتروشیمی لاله نقدی 325,185 325185 325185 325185 1210 418 286
2100lale پتروشیمی لاله نقدی 348,412 395069 395923 396890 110 462 110
7786 4736 3410

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440L jam پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 426,666 426666 426666 426666 0 22 22
548T jam پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 432,569 432569 432569 432569 0 22 22
0 44 44

معاملات پلی استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا

گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EPS 200 tabriz پتروشیمی تبریز نقدی 328,529 364889 370201 378889 190 305 190
EPS 300 tabriz پتروشیمی تبریز نقدی 328,529 343599 349406 359421 150 225 150
340 530 340
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Super Bright- TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 239,207 365000 367861 390000 2530 3894 2530
TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 230,959 309999 312816 321239 880 2134 880
TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 225,749 290000 291827 302509 3300 4686 3300
Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 232,261 350000 356214 370569 286 440 286
6996 11154 6996

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک