پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 53 هزار و 897 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 28 هزار و 611 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 53.1 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی (مچینگ) 376,809 376809 376809 376809 0 80 80 پتروشیمی آبادان 
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 366,342 366342 366342 366342 0 30 30 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 341,919 341919 341919 341919 0 264 264 پتروشیمی بندر امام
0 374 374
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz سلف (مچینگ) 566,262 566262 566262 566262 0 20 20 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz سلف 566,262 566262 566262 566262 550 215 195 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 566,262 623016 630484 645569 130 210 130 قائد بصیر
680 445 345

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 442,964 442964 442964 442964 202 141 141 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 442,964 442964 442964 442964 504 323 323 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 427,893 427893 427893 427893 665 605 605 تخت جمشید
1371 1069 1069
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 294,713 294713 294713 294713 0 594 594 امیر کبیر
LLD 209 Amir نقدی 294,713 294713 294713 294713 5500 3080 2728 امیر کبیر
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) 299,222 299222 299222 299222 0 22 22 پتروشیمی جم
LL 235F6 jam نقدی 299,222 299222 299222 299222 110 99 66 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 نقدی 290,245 0 0 0 200 0 0 پتروشیمی جم
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 294,713 294713 294713 294713 0 120 120 شازند اراک
LLD 209 Arak نقدی 294,713 294713 294713 294713 1000 440 100 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 285,872 285872 285872 285872 450 50 30 مهاباد
20BF5 (پودر) نقدی 293,526 0 0 0 150 0 0 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad نقدی 294,713 294713 294713 294713 240 96 72 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 294,713 294713 294713 294713 0 72 72 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 294,713 294713 294713 294713 960 360 312 مهاباد
8610 4933 4116

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 351,253 351253 351253 351253 132 88 66 پتروشیمی لاله
132 88 66
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی 238,123 239130 239134 239229 500 740 500 پتروشیمی بندر امام
62N07 miandoab نقدی 238,123 0 0 0 120 24 0 پتروشیمی میاندواب
62N07UV miandoab نقدی 242,632 0 0 0 120 0 0 پتروشیمی میاندواب
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) 223,193 223193 223193 223193 0 187 187 پتروشیمی تبریز
6040UA-tabriz نقدی 223,193 223193 223193 223193 220 33 33 پتروشیمی تبریز
6070 UA نقدی (مچینگ) 235,343 235343 235343 235343 0 88 88 پتروشیمی تبریز
6070 UA نقدی 235,343 235343 235343 235343 154 44 44 پتروشیمی تبریز
jam(پودر) 52511 نقدی 230,979 0 0 0 27 0 0 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 238,123 238123 238123 238123 0 880 880 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 238,123 238123 238123 238123 2310 1496 1430 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 نقدی 230,979 230979 230979 230979 500 20 20 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 242,632 242632 242632 242632 0 264 264 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 242,632 242632 242632 242632 1008 72 48 پتروشیمی لرستان
4959 3848 3494
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی 261,720 261720 261720 261720 1287 1287 1254 پتروشیمی تبریز
1287 1287 1254

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir سلف 275,177 276589 276925 277898 2000 2330 2000 امیر کبیر
CRP100N jam سلف 284,053 285059 285714 286699 2508 2871 2508 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 268,634 268634 268634 268634 110 33 11 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 307,089 307089 307089 307089 0 80 80 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 307,089 307089 307089 307089 1000 540 380 شازند اراک
5618 5854 4979
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 259,616 259616 259616 259616 0 44 44 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 259,616 259616 259616 259616 902 550 550 آریا ساسول
5110 Arya سلف 259,616 0 0 0 814 22 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 259,616 259616 259616 259616 1000 60 60 امیر کبیر
F7000 Ilam نقدی 259,616 259616 259616 259616 924 88 44 ایلام
EX5 Bakhtar نقدی 259,616 259616 259616 259616 240 24 24 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 259,616 259616 259616 259616 0 22 22 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 259,616 259616 259616 259616 2068 242 198 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 259,616 259616 259616 259616 0 22 22 پتروشیمی مهر
F7000 Mehr نقدی 259,616 259616 259616 259616 3014 605 495 پتروشیمی مهر
8962 1679 1459

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک