پلیمر مولایی پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 24 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 80 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ،275 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 4.5 درصد شد.

معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان  817,000 817,000 817,000 817,000 0 13 13
0 13 13

معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
6045prtro-pak سلف پتروپاک مشرق زمین 409,580 405,486 405,486 405,486 154 22 22
HIPS 7240 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 409,580 405,486 405,486 405,486 803 44 44
4512 Qom نقدی محب بسپار ایده گستر 401,388 0 0 0 50 0 0
1,007 66 66

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
GPPS1460 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 320,932 316,121 316,121 316,121 209 22 22
GPPS 1540 tabriz سلف (مچینگ) پتروشیمی تبریز 322,972 322,972 322,972 322,972 0 44 44
GPPS 1540 tabriz سلف پتروشیمی تبریز 327,887 322,972 322,972 322,972 803 99 99
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی تخت جمشید پارس 327,887 327,887 327,887 327,887 608 11 11
32N eseen نقدی تولیدی پلاستیک ایسین 327,887 327,887 327,887 327,887 132 22 22
1,752 198 198
1,752 198 198

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE-2000 Baniar نقدی بانیار 337,847 0 0 0 616 0 0
F50 نقدی پلی استایرن انتخاب 332,123 0 0 0 175 0 0
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 350,481 0 0 0 180 0 0
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 350,481 0 0 0 450 0 0
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 346,192 346,192 346,192 485 145 45
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 0 0 0 150 20 0
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 0 0 0 65 0 0
F200 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 346,192 346,192 346,192 575 125 10
F200 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 0 0 0 25 0 0
F300 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 0 0 0 100 0 0
F300 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 346,192 0 0 0 100 0 0
R200 -entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 350,481 0 0 0 400 0 0
3,321 290 55

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک