معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 16فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 25 هزار و 730 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ،12605 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 48.9 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Rp270G shazand سلف شازند اراک 461,142 0 0 0 460 0 0
460 0 0

پلیمر پتروشیمی پلاستیک

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
HP525j jam نقدی پلی پروپیلن جم 441,980 441980 441980 441980 840 720 456
RPX 120L-jam نقدی پلی پروپیلن جم 583,192 583192 583192 583192 110 176 66
RG 1104 K-rejal نقدی پتروشیمی رجال 441,980 441980 441980 441980 522 544 65
HP 525J maron نقدی پتروشیمی مارون 441,980 441980 441980 441980 396 110 88
ZH 525J navid نقدی نوید زر شیمی 441,980 441980 441980 441980 840 609 189
2708 2159 864

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440L jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 454,686 454686 454686 454686 0 88 88
440L jam نقدی پلی پروپیلن جم 454,686 454686 454686 454686 330 264 220
548R jam نقدی پلی پروپیلن جم 454,686 454686 454686 454686 660 484 440
RPX-345S jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 468,675 468675 468675 468675 0 22 22
RPX-345S jam نقدی پلی پروپیلن جم 468,675 468675 468675 468675 110 154 66
EPX-3130UV jam نقدی پلی پروپیلن جم 473,625 473625 473625 473625 220 154 154
RP340 jam نقدی پلی پروپیلن جم 461,142 470939 473175 473889 110 198 110
548T jam نقدی پلی پروپیلن جم 460,281 460281 460281 460281 110 66 66
C30G نقدی پتروشیمی مارون 424,125 428509 428649 428789 44 154 44
MR230 نقدی پتروشیمی مارون 454,686 490559 492203 495579 352 968 352
ZH 515 MA navid نقدی نوید زر شیمی 438,114 438114 438114 438114 105 21 21
ZR340r navid نقدی (مچینگ) نوید زر شیمی 461,142 461142 461142 461142 0 21 21
ZR340r navid نقدی نوید زر شیمی 461,142 461142 461142 461142 210 105 84
ZR230-navid نقدی نوید زر شیمی 454,686 498559 499496 500989 210 546 210
332C navid سلف نوید زر شیمی 454,686 516699 522133 530000 210 546 210
2671 3791 2108

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 0 48 48
552R Jam نقدی پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 840 768 576
C30s jam نقدی پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 48 48 24
510L Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 0 48 48
510L Jam نقدی پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 840 936 768
550J Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 0 24 24
550J Jam نقدی پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 840 360 216
SF 060 polynar نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 0 20 20
SF 060 polynar نقدی پلی نار 424,125 424125 424125 424125 700 840 640
YI250 polynar نقدی پلی نار 424,125 424125 424125 424125 320 180 60
1101s rejal نقدی پلی نار 424,125 424125 424125 424125 261 152 109
RG 1102XL Rejal نقدی (مچینگ) پتروشیمی رجال 424,125 424125 424125 424125 0 22 22
RG 1102 XK Rejal نقدی پتروشیمی رجال 424,125 424125 424125 424125 435 435 305
RG 1102XL Rejal نقدی پتروشیمی رجال 424,125 424125 424125 424125 870 957 566
552R Arak سلف پتروشیمی رجال 424,125 424125 424125 424125 1000 620 560
Z30s Ar سلف شازند اراک 424,125 424125 424125 424125 1000 100 60
Z30S Marun نقدی (مچینگ) شازند اراک 424,125 424125 424125 424125 0 22 22
Z30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 424,125 424125 424125 424125 1210 1012 726
C30S Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 424,125 424125 424125 424125 0 66 66
C30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 424,125 424125 424125 424125 1804 1056 902
HP 550J maron نقدی پتروشیمی مارون 424,125 424125 424125 424125 462 176 88
F 30G نقدی پتروشیمی مارون 424,125 0 0 0 66 22 0
552R Navid نقدی نوید زر شیمی 424,125 424125 424125 424125 315 546 294
510L Navid نقدی نوید زر شیمی 424,125 424125 424125 424125 210 315 21
ZH 550J navid نقدی نوید زر شیمی 424,125 424125 424125 424125 210 126 21
11431 8899 6186

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0407UR khozestan سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان 916,000 916000 916000 916000 0 40 40
0 4 4
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S70 Abadan سلف پتروشیمی آبادان 372,862 372862 372862 372862 500 20 20
PVC S70 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 372,862 372862 372862 372862 500 20 20
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 362,693 362693 362693 362693 0 20 20
PVC S57 Abadan سلف پتروشیمی آبادان 362,693 0 0 0 500 0 0
PVC S57 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 362,693 362693 362693 362693 500 130 110
E6834 arvand نقدی پتروشیمی اروند 417,735 417735 417735 417735 451 286 275
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند 338,966 338966 338966 338966 0 20 20
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 338,966 338966 338966 338966 2500 800 400
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 338,966 338966 338966 338966 1001 1023 781
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 338,966 338966 338966 338966 0 176 176
PVC S65 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام  338,966 338966 338966 338966 2508 2244 2222
8460 4739 4044

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک