پلیمر پتروشیمی مولایی پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 11 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 59 هزار و 395 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 42 هزار و 842 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 72 درصد شد.

معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 489,032 489032 489032 489032 0 20 20
ABS150 Tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 489,032 489032 489032 489032 550 460 460
N50-ghaed-basir نقدی پتروشیمی قائدبصیر 489,032 511999 514963 515899 130 190 130
680 670 610
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر (SBR)  بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی پتروشیمی بندرامام  370,605 370605 370605 370605 378 378 378
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی پتروشیمی بندرامام 370,605 387699 387962 388387 126 189 126
1712-takhe-jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید  357,462 357462 357462 357462 1209 887 887
1713 1454 1391

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE)  بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Amir نقدی پتروشیمی امیر کبیر 243,500 252789 253781 260000 4400 5830 4400
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 246,405 246405 246405 246405 0 22 22
LL 235F6 jam سلف پتروشیمی جم 246,405 246405 246405 246405 880 55 55
(پودر) LLD 209 arak نقدی پتروشیمی شازند اراک 236,195 236195 236195 236195 60 40 40
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) پتروشیمی شازند اراک 236,195 236195 236195 236195 0 20 20
LLD 209 Arak نقدی پتروشیمی شازند اراک 243,500 243879 244712 247969 1000 1480 1000
Lorestan(پودر) 22B02 نقدی پتروشیمی لرستان 236,195 236195 236195 236195 400 180 180
22B02 Loresatan نقدی پتروشیمی لرستان 243,500 243500 243500 243500 480 336 288
mahabad(پودر) 22B01 نقدی پتروشیمی مهاباد 236,195 236195 236195 236195 50 50 50
LLD 22b01 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 243,500 243500 243500 243500 960 216 216
LLD 22b02 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 243,500 245904 250337 269998 480 864 480
8710 9093 6751
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1922T lale نقدی پتروشیمی لاله 260,850 269888 270600 270999 154 242 154
154 242 154

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Hi500 نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 489,032 489032 489032 489032 0 20 20
Hi500 نقدی پتروشیمی بندرامام 194,985 194985 194985 194985 1500 1020 980
HI0500UA Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 194,985 194985 194985 194985 0 20 20
62N07 miandoab نقدی پتروشیمی میاندوآب 194,985 194985 194985 194985 504 120 120
5030 EA نقدی (مچینگ) پتروشیمی  تبریز 201,080 201080 201080 201080 0 44 44
5030 EA نقدی پتروشیمی تبریز 201,080 201080 201080 201080 297 209 209
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 183,261 183261 183261 183261 0 77 77
6040UA-tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 183,261 183261 183261 183261 209 132 132
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 194,985 194985 194985 194985 0 77 77
52518 Jam سلف پتروشیمی جم 194,985 194985 194985 194985 2508 1375 1254
54B04 lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 194,985 194985 194985 194985 672 96 96
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی لرستان 198,860 198860 198860 198860 0 24 24
62N07UV Lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 198,860 198860 198860 198860 720 624 624
54B04UV lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 198,860 198860 198860 198860 672 24 24
7082 3862 3701

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
4265 سلف پتروشیمی آریاساسول 221,242 0 0 0 110 0 0
0035 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندر امام 221,242 221242 221242 221242 0 20 20
0035 Bandar نقدی پتروشیمی بندر امام 221,242 221242 221242 221242 2000 1350 1170
Bl3 Jam نقدی پتروشیمی جم 221,242 221242 221242 221242 1012 264 264
Bl3 Bakhtar نقدی کرمانشاه باختر 221,242 221242 221242 221242 1680 1536 1464
Bl3 Marun نقدی پتروشیمی مارون 221,242 221242 221242 221242 2288 264 242
7090 3434 3160
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
3840 Tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 214,433 224599 226320 224599 1210 1485 1210
1210 1485 1210

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
HEX 4460 (PE80) نقدی پتروشیمی آریا ساسول  236,351 236351 236351 236351 132 132 132
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 237,029 237029 237029 237029 0 50 50
EX3 AmirKabir نقدی پتروشیمی امیرکبیر 237,029 237029 237029 237029 2700 2360 2230
CRP100N jam نقدی پتروشیمی جم 243,383 243500 245791 247889 2508 3135 2508
5000S Jam نقدی پتروشیمی جم 210,511 210511 210511 210511 1012 286 165
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 268,226 268226 268226 268226 0 20 20
CRP100B Arak نقدی شازند اراک 268,226 268226 268226 268226 1100 560 560
7452 6543 5665
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 202,763 202763 202763 202763 0 220 220
5110 Arya نقدی پتروشیمی آریا ساسول 202,763 202763 202763 202763 2156 1980 1760
F7000 Ilam نقدی پتروشیمی ایلام 202,763 202763 202763 202763 814 924 814
EX5 Bakhtar نقدی کرمانشاه باختر 202,763 202763 202763 202763 360 360 240
EX5 Marun نقدی پتروشیمی مارون 202,763 205889 206174 206939 506 836 506
F7000 Mehr نقدی پتروشیمی مهر 202,763 205889 207470 211769 3014 3773 3014
6850 8093 6554
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PET-BG735 نقدی پتروشیمی شهبد تندگوبان 190,893 319399 319399 319399 44 242 44
PET-BG781 سلف پتروشیمی شهبد تندگوبان 196,557 314999 318068 322699 1012 2002 1012
PET-BG785 سلف پتروشیمی شهبد تندگوبان 192,592 297890 301230 319899 2024 3234 2024
PET-BG821 سلف پتروشیمی شهبد تندگوبان 206,187 306890 310296 315789 1518 2068 1518
4598 7546 4598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی پتروشیمی آریا ساسول 253,252 253252 253252 253252 2156 836 660
2420h نقدی (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 253,252 253252 253252 253252 0 40 40
2420h نقدی پتروشیمی امیرکبیر 253,252 253252 253252 253252 1400 100 60
0075 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 253,252 311599 312317 321029 1000 2570 1000
020 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 253,252 253888 254853 260669 1500 1700 1500
2420E02-kordestan نقدی پتروشیمی کردستان 253,252 253252 253252 253252 1008 528 432
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 253,252 253252 253252 253252 0 132 132
2102TX00-lale نقدی پتروشیمی لاله 253,252 253252 253252 253252 682 528 374
2102TX00-lale نقدی پتروشیمی لاله 253,252 253252 253252 253252 528 66 66
2100lale نقدی پتروشیمی لاله 270,980 326990 330009 333899 110 352 110
8384 6852 4374

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 290,652 290652 290652 290652 0 96 96
550J Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 290,652 290652 290652 290652 0 24 24
510L Navid نقدی (مچینگ) نوید زر شیمی 290,652 290652 290652 290652 0 21 21
0 141 141
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
6045prtro-pak نقدی (مچینگ) پتروپاک مشرق زمین 357,041 354966 354966 354966 0 66 66
0 66 66
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EPS 200 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 316,275 326669 327659 330589 160 310 160
EPS 300 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 316,275 316275 316275 316275 120 110 110
280 420 270
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Super Bright- TG641 سلف پتروشمی تندگویان 195,534 211000 214826 227222 1672 2134 1672
TG641 سلف پتروشمی تندگویان 188,259 215000 219671 221563 2002 3212 2002
TG645 سلف پتروشمی تندگویان 184,533 211000 215143 217789 1518 2420 1518
5192 7766 5192

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک