پلیمر پتروشیمی مولایی پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 11 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 59 هزار و 395 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 42 هزار و 842 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 72 درصد شد.

معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
ABS150 Tabrizنقدی (مچینگ)پتروشیمی تبریز489,03248903248903248903202020
ABS150 Tabrizنقدیپتروشیمی تبریز489,032489032489032489032550460460
N50-ghaed-basirنقدیپتروشیمی قائدبصیر489,032511999514963515899130190130
680670610
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر (SBR)  بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امامنقدیپتروشیمی بندرامام 370,605370605370605370605378378378
SBR-1502 Bandar بندر امامنقدیپتروشیمی بندرامام370,605387699387962388387126189126
1712-takhe-jamshidنقدیپتروشیمی تخت جمشید 357,4623574623574623574621209887887
171314541391

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE)  بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
LLD 209 Amirنقدیپتروشیمی امیر کبیر243,500252789253781260000440058304400
LL 235F6 jamنقدی (مچینگ)پتروشیمی جم246,40524640524640524640502222
LL 235F6 jamسلفپتروشیمی جم246,4052464052464052464058805555
(پودر) LLD 209 arakنقدیپتروشیمی شازند اراک236,195236195236195236195604040
LLD 209 Arakنقدی (مچینگ)پتروشیمی شازند اراک236,19523619523619523619502020
LLD 209 Arakنقدیپتروشیمی شازند اراک243,500243879244712247969100014801000
Lorestan(پودر) 22B02نقدیپتروشیمی لرستان236,195236195236195236195400180180
22B02 Loresatanنقدیپتروشیمی لرستان243,500243500243500243500480336288
mahabad(پودر) 22B01نقدیپتروشیمی مهاباد236,195236195236195236195505050
LLD 22b01 Mahabadنقدیپتروشیمی مهاباد243,500243500243500243500960216216
LLD 22b02 Mahabadنقدیپتروشیمی مهاباد243,500245904250337269998480864480
871090936751
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی  در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
1922T laleنقدیپتروشیمی لاله260,850269888270600270999154242154
154242154

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
Hi500نقدی (مچینگ)پتروشیمی بندرامام489,03248903248903248903202020
Hi500نقدیپتروشیمی بندرامام194,98519498519498519498515001020980
HI0500UA Bandarنقدی (مچینگ)پتروشیمی بندرامام194,98519498519498519498502020
62N07 miandoabنقدیپتروشیمی میاندوآب194,985194985194985194985504120120
5030 EAنقدی (مچینگ)پتروشیمی  تبریز201,08020108020108020108004444
5030 EAنقدیپتروشیمی تبریز201,080201080201080201080297209209
6040UA-tabrizنقدی (مچینگ)پتروشیمی تبریز183,26118326118326118326107777
6040UA-tabrizنقدیپتروشیمی تبریز183,261183261183261183261209132132
52518 Jamنقدی (مچینگ)پتروشیمی جم194,98519498519498519498507777
52518 Jamسلفپتروشیمی جم194,985194985194985194985250813751254
54B04 lorestanنقدیپتروشیمی لرستان194,9851949851949851949856729696
62N07UV Lorestanنقدی (مچینگ)پتروشیمی لرستان198,86019886019886019886002424
62N07UV Lorestanنقدیپتروشیمی لرستان198,860198860198860198860720624624
54B04UV lorestanنقدیپتروشیمی لرستان198,8601988601988601988606722424
708238623701

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
4265سلفپتروشیمی آریاساسول221,24200011000
0035 Bandarنقدی (مچینگ)پتروشیمی بندر امام221,24222124222124222124202020
0035 Bandarنقدیپتروشیمی بندر امام221,242221242221242221242200013501170
Bl3 Jamنقدیپتروشیمی جم221,2422212422212422212421012264264
Bl3 Bakhtarنقدیکرمانشاه باختر221,242221242221242221242168015361464
Bl3 Marunنقدیپتروشیمی مارون221,2422212422212422212422288264242
709034343160
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
3840 Tabrizنقدیپتروشیمی تبریز214,433224599226320224599121014851210
121014851210

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
HEX 4460 (PE80)نقدیپتروشیمی آریا ساسول 236,351236351236351236351132132132
EX3 AmirKabirنقدی (مچینگ)پتروشیمی امیرکبیر237,02923702923702923702905050
EX3 AmirKabirنقدیپتروشیمی امیرکبیر237,029237029237029237029270023602230
CRP100N jamنقدیپتروشیمی جم243,383243500245791247889250831352508
5000S Jamنقدیپتروشیمی جم210,5112105112105112105111012286165
CRP100B Arakنقدی (مچینگ)شازند اراک268,22626822626822626822602020
CRP100B Arakنقدیشازند اراک268,2262682262682262682261100560560
745265435665
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
5110 Aryaنقدی (مچینگ)پتروشیمی آریا ساسول202,7632027632027632027630220220
5110 Aryaنقدیپتروشیمی آریا ساسول202,763202763202763202763215619801760
F7000 Ilamنقدیپتروشیمی ایلام202,763202763202763202763814924814
EX5 Bakhtarنقدیکرمانشاه باختر202,763202763202763202763360360240
EX5 Marunنقدیپتروشیمی مارون202,763205889206174206939506836506
F7000 Mehrنقدیپتروشیمی مهر202,763205889207470211769301437733014
685080936554
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
PET-BG735نقدیپتروشیمی شهبد تندگوبان190,8933193993193993193994424244
PET-BG781سلفپتروشیمی شهبد تندگوبان196,557314999318068322699101220021012
PET-BG785سلفپتروشیمی شهبد تندگوبان192,592297890301230319899202432342024
PET-BG821سلفپتروشیمی شهبد تندگوبان206,187306890310296315789151820681518
459875464598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
LFI 2119نقدیپتروشیمی آریا ساسول253,2522532522532522532522156836660
2420hنقدی (مچینگ)پتروشیمی امیرکبیر253,25225325225325225325204040
2420hنقدیپتروشیمی امیرکبیر253,252253252253252253252140010060
0075 Bandarنقدیپتروشیمی بندرامام253,252311599312317321029100025701000
020 Bandarنقدیپتروشیمی بندرامام253,252253888254853260669150017001500
2420E02-kordestanنقدیپتروشیمی کردستان253,2522532522532522532521008528432
2102TX00-laleنقدی (مچینگ)پتروشیمی لاله253,2522532522532522532520132132
2102TX00-laleنقدیپتروشیمی لاله253,252253252253252253252682528374
2102TX00-laleنقدیپتروشیمی لاله253,2522532522532522532525286666
2100laleنقدیپتروشیمی لاله270,980326990330009333899110352110
838468524374

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
552R Jamنقدی (مچینگ)پلی پروپیلن جم290,65229065229065229065209696
550J Jamنقدی (مچینگ)پلی پروپیلن جم290,65229065229065229065202424
510L Navidنقدی (مچینگ)نوید زر شیمی290,65229065229065229065202121
0141141
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
6045prtro-pakنقدی (مچینگ)پتروپاک مشرق زمین357,04135496635496635496606666
06666
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
EPS 200 tabrizنقدیپتروشیمی تبریز316,275326669327659330589160310160
EPS 300 tabrizنقدیپتروشیمی تبریز316,275316275316275316275120110110
280420270
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
Super Bright- TG641سلفپتروشمی تندگویان195,534211000214826227222167221341672
TG641سلفپتروشمی تندگویان188,259215000219671221563200232122002
TG645سلفپتروشمی تندگویان184,533211000215143217789151824201518
519277665192

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *