پلیمر مواد پتروشیمی در بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 12 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Abadan نقدی پتروشیمی ابادان  290,829 295,889 296,285 296,888 320 580 320
PVC S70 Abadan نقدی پتروشیمی ابادان 319,474 319,474 319,474 319,474 320 120 100
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی ابادان 310,880 310,880 310,880 310,880 0 160 160
PVC S57 Abadan نقدی پتروشیمی ابادان 310,880 310,880 310,880 310,880 400 240 200
1,040 1,100 780
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 325,391 325,391 325,391 325,391 605 383 383
1202 jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید  345,304 0 0 0 101 0 0
1220 shazand نقدی شازند اراک 325,391 325,391 325,391 325,391 504 343 343
1,210 726 726

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم  LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله  242,210 242,210 242,210 242,210 0 1,100 1,100
0 1,100 1,100
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک 295,581 0 0 0 300 0 0
300 0 0
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم – HIPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
6045prtro-pak سلف (مچینگ) پتروپاک مشرق زمین 350,026 350,026 350,026 350,026 0 88 88
0 88 88

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 287,839 287,839 287,839 287,839 700 700 700
700 700 700

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک