ضایعات پلیمر ای بی اس آسیابی - پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 15 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 53 هزار و 224 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 971 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 86.3 درصد شد.

معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 478,977 478977 478977 478977 0 45 45
ABS150 Tabriz سلف پتروشیمی تبریز 478,977 478977 478977 478977 555 510 510
N50-ghaed-basir نقدی قائد بصیر 478,977 556888 564201 573573 130 380 130
685 935 685
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی پتروشیمی بندرامام 384,991 384991 386522 400299 605 665 605
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی پتروشیمی بندرامام 384,991 384991 384991 384991 202 202 202
1712-takhe-jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 370,926 370926 370926 370926 504 504 504
1311 1371 1311

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE) در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) پتروشیمی امیر کبیر 239,970 239970 239970 239970 0 200 200
LLD 209 Amir نقدی پتروشیمی امیر کبیر 239,970 239970 239970 239970 3500 3120 2800
LLD 209 Tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 239,970 239970 239970 239970 0 11 11
LLD 209 Tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 239,970 239970 239970 239970 352 176 77
(پودر) LLD 209 arak نقدی شارند اراک 232,771 0 0 0 90 0 0
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) شارند اراک 239,970 239970 239970 239970 0 80 80
LLD 209 Arak نقدی شارند اراک  239,970 239970 239970 239970 1000 1420 920
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 232,771 232771 232771 232771 0 20 20
mahabad(پودر) 22B02 نقدی پتروشیمی مهاباد 232,771 232771 232771 232771 300 50 50
LLD 22B03 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 239,970 239970 239970 239970 240 168 120
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 239,970 239970 239970 239970 0 72 72
LLD 22b02 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 239,970 245425 247421 278990 576 1200 576
LLD 22b01 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 239,970 239970 239970 239970 480 408 264
6538 6925 5190
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1922T lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 256,869 256869 256869 256869 0 44 44
1922T lale نقدی پتروشیمی لاله 256,869 256869 256869 256869 154 110 110
154 1154 154

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Hi500 نقدی پتروشیمی بندرامام 199,864 205377 205839 206110 600 1080 600
62N07 miandoab نقدی پتروشیمی میاندوآب 199,864 199864 199864 199864 264 120 96
62N07UV miandoab نقدی پتروشیمی میاندوآب 203,967 0 0 0 240 48 0
5030EA tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 205,987 0 0 0 99 0 0
5030SA tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 207,859 210869 211759 212489 550 638 550
52518 Jam نقدی پتروشیمی جم 199,864 211900 213979 215989 2508 3784 2508
6040‎ Lorestan‎ نقدی (مچینگ) پتروشیمی لرستان 199,864 199864 199864 199864 0 48 48
6040‎ Lorestan‎ نقدی پتروشیمی لرستان 199,864 199864 199864 199864 240 48 48
6040UV‎ Lorestan‎ نقدی پتروشیمی لرستان 203,967 0 0 0 120 0 0
(پودر) 62N07 نقدی پتروشیمی لرستان 193,868 0 0 0 200 0 0
62N07UV Lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 203,967 203967 203967 203967 480 384 216
54B04UV lorestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی لرستان 203,967 203967 203967 203967 0 24 24
54B04UV lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 203,967 203967 203967 203967 240 96 96
5541 6270 4186
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0035 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 214,866 214866 214866 214866 0 90 90
0035 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 214,866 214866 214866 214866 210 160 120
0035 Bandar سلف پتروشیمی بندرامام 214,866 223389 224603 231000 1200 1920 1200
BL3 (پودر) bakhtar نقدی کرمانشاه باختر 208,420 0 0 0 300 0 0
Bl3 Bakhtar نقدی کرمانشاه باختر 214,866 222969 224657 222969 1200 2160 1200
Bl3 Marun نقدی پتروشیمی مارون  214,866 218789 219381 220379 1210 1628 1210
4120 5958 3820

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
3840(پودر)-tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 213,460 213460 213460 213460 50 20 20
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 220,062 220062 220062 220062 0 242 242
3840 Tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 220,062 220062 220062 220062 2002 1287 1254
2052 1549 1516
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
HEX 4460 (PE80) نقدی پتروشیمی آریا ساسول 225,149 231399 231680 232232 110 264 110
EX3 AmirKabir سلف پتروشیمی امیرکبیر 226,892 232409 233073 236999 2200 2830 2200
CRP100N jam نقدی پتروشیمی جم 232,969 239869 240968 243899 3520 4510 3520
CRP100B Arak نقدی شازند اراک 254,792 260792 261503 262000 1100 1940 1100
6930 9544 6930
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PET-BG781 سلف پتروشیمی تندگویان 216,891 278555 286974 295779 1518 1914 1518
PET-BG785 سلف پتروشیمی تندگویان 212,430 260000 270578 290779 1518 1782 1518
PET-BG821 سلف پتروشیمی تندگویان 227,724 250789 259532 281669 1892 2112 1892
PET-BG825 سلف پتروشیمی تندگویان 220,927 332669 335837 337316 286 946 286
5214 6754 5214

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  (LDPE) در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2047A نقدی پتروشیمی آریا ساسول 252,608 252608 252608 252608 110 22 22
LF 190 Arya – 2119 نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 249,530 249530 249530 249530 0 132 132
LF 190 Arya – 2119 نقدی پتروشیمی آریا ساسول 249,530 249530 249530 249530 1298 1320 1166
2420h نقدی (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 246,530 246530 246530 246530 0 30 30
2420h نقدی پتروشیمی امیرکبیر 246,530 246530 246530 246530 1000 320 270
2420d نقدی (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 258,762 258762 258762 258762 0 50 50
2420d نقدی پتروشیمی امیرکبیر 258,762 258762 258762 258762 1000 580 540
0075 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 249,530 295888 300676 304899 1000 1800 1000
020 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 249,530 265969 267447 270270 800 1800 800
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی کردستان 249,530 249530 249530 249530 0 48 48
2420E02-kordestan نقدی پتروشیمی کردستان 249,530 249530 249530 249530 1008 1128 960
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 249,530 249530 249530 249530 0 110 110
2102TX00-lale نقدی پتروشیمی لاله 249,530 249530 249530 249530 1760 638 506
2100lale نقدی پتروشیمی لاله 266,655 317969 318889 322569 110 374 110
8086 8352 5744
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EPS 200 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 310,182 356032 358527 362899 120 240 120
EPS 300 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 310,182 322609 324729 327989 200 290 200
320 530 320

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
نخ پلی استر 48F280DTA سلف پلی اکریل ایران 306,890 306890 306890 306890 60 15 15
نخ پلی استر 96F560DTA سلف پلی اکریل ایران 313,780 313780 313780 313780 54 18 18
نخ پلی استر 48F280DTC سلف پلی اکریل ایران 275,986 0 0 0 45 0 0
Super Bright- TG641 سلف پتروشیمی تندگویان 213,864 237563 247565 256999 858 1210 858
TG641 سلف پتروشیمی تندگویان 205,907 240000 240592 245899 1518 2266 1518
TG645 سلف پتروشیمی تندگویان 201,832 249000 249104 252600 1518 2222 1518
Super Bright TG645 سلف پتروشیمی تندگویان 207,654 237889 242991 248619 902 1122 902
4955 6853 4892

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک