ای بی اس آسیابی | پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز  شنبه 19 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی کربنات بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0407UR khozestan سلف پتروشیمی خوزستان  868,797 0 0 0 100 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف پتروشیمی خوزستان 861,000 0 0 0 80 0 0
LED khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 909,000 0 0 0 60 0 0
ABS khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 859,200 859,200 859,200 859,200 80 20 20
PC 1012UR سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان 868,797 868,797 868,797 868,797 0 10 10
PC 1012UR سلف پتروشیمی خوزستان 868,797 868,797 868,797 868,797 120 45 45
PC W1 سلف پتروشیمی خوزستان 905,000 0 0 0 60 0 0
500 75 75
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 295,818 297,399 297,788 298,599 480 660 480
PVC S70 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 324,954 325,599 326,017 327,999 200 300 200
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 316,213 316,213 316,213 316,213 0 20 20
PVC S57 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 316,213 316,213 316,213 316,213 200 240 180
880 1,220 880
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید  337,614 337,614 337,614 337,614 605 141 141
1202 jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 358,129 0 0 0 101 0 0
1220 shazand نقدی شازند اراک 337,614 337,614 337,614 337,614 504 323 323
1,210 464 464

معاملات اپوکس رزین بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف پتروشیمی خوزستان 1,075,133 1,075,133 1,075,133 1,075,133 101 26 26
Khozestan-E1X75LC سلف پتروشیمی خوزستان 993,075 0 0 0 84 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P سلف پتروشیمی خوزستان 1,034,104 0 0 0 60 0 0
245 26 26
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 297,832 297,832 297,832 297,832 670 670 670
670 670 670
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک 304,514 0 0 0 300 0 0
300 0 0

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  (LDPE) در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 249,530 249,530 249,530 249,530 0 198 198
0 198 198

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک