پتروشیمی پلیمر بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز  شنبه 9 مرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد:

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 324,350 324,350 324,350 324,350 0 10 10 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 324,350 324,350 324,350 324,350 200 100 80 پتروشیمی آبادان
200 110 90

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ABS khozestan سلف 891,100 0 0 0 80 0 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan سلف 914,800 0 0 0 60 0 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 888,711 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 893,200 893,200 893,200 893,200 80 25 25 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 888,711 888,711 888,711 888,711 120 10 10 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 914,200 0 0 0 60 0 0 پتروشیمی خوزستان
500 35 35
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Arak نقدی (مچینگ) 280,501 280,501 280,501 280,501 0 300 300 شازند اراک
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 280,501 280,501 280,501 280,501 0 200 200 شازند اراک 
0 500 500

معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم – HIPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
6045prtro-pak نقدی (مچینگ) 366,204 366,204 366,204 366,204 0 231 231 پتروپاک مشرق زمین
0 231 231
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
SE 50-Sahand نقدی 313,821 0 0 0 630 0 0 پلی استایرن سهند
630 0 0
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی 363,832 363,832 363,832 363,832 706 161 161 پتروشیمی تخت جمشید 
1220 shazand نقدی (مچینگ) 363,832 363,832 363,832 363,832 0 40 40 شازند اراک
1220 shazand نقدی 363,832 363,832 363,832 363,832 504 302 302 شازند اراک
1,210 503 503
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف (مچینگ) 1,071,480 1,071,480 1,071,480 1,071,480 0 9 9 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 1,071,480 1,071,480 1,071,480 1,071,480 101 26 26 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف (مچینگ) 1,029,236 1,029,236 1,029,236 1,029,236 0 5 5 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 1,029,236 1,029,236 1,029,236 1,029,236 60 35 35 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 986,992 986,992 986,992 986,992 84 9 9 پتروشیمی خوزستان
245 84 84
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
RP 210G نقدی 310,840 0 0 0 100 0 0 شازند اراک
100 0 0

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
نخ پلی استر 48F280DTA نقدی (مچینگ) 327,140 327140 327140 327140 0 96 96 پلی اکریل ایران
0 96 96
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE) در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 237,383 237383 237383 237383 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک