قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه 26 آبان ماه 1399

از مجموع 23 هزار و 342 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 14 عزار و 981 تن معامله انجام گرفت و میزان 64.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی 319,668 319,668 319,668 319,668 500 105 85 آبادان
E6834 arvand سلف 338,247 342,999 344,040 348,569 286 330 286 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 290,069 290,069 290,069 290,069 0 66 66 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 290,069 290,069 290,069 290,069 3,817 1,221 935 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 290,069 290,069 290,069 290,069 682 55 33 اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 290,069 290,069 290,069 290,069 0 242 242 بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 290,069 290,069 290,069 290,069 3,014 1,826 1,122 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف 290,069 290,069 290,069 290,069 2,100 600 580 غدیر
10,399 4,445 3,349

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) در بورس کالا تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 249,515 289,999 293,062 296,449 744 1,344 744 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 249,515 278,999 280,441 285,999 744 1,176 744 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 249,515 259,999 263,729 273,999 816 1,104 816 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 249,515 255,890 259,865 270,999 720 820 720 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 196 196 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 587 392 392 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 152 152 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 500 392 348 پتروشیمی رجال
Z30s Ar نقدی 249,515 262,109 263,346 265,678 300 460 300 شازند اراک
V30S Arak نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 100 100 100 شازند اراک
552R Arak سلف 249,515 258,999 261,329 270,789 700 880 700 شازند اراک
V 30S نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 132 132 132 پتروشیمی مارون
F 30G نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 66 66 پتروشیمی مارون
F 30G نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 110 44 44 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 249,515 273,109 274,592 276,859 418 638 418 پتروشیمی مارون
V30G Marun نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 198 198 پتروشیمی مارون
V30G Marun نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 110 110 پتروشیمی مارون
V30G Marun نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 440 242 242 پتروشیمی مارون
V30G Marun نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 220 110 110 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 249,515 278,000 279,597 282,999 660 968 660 پتروشیمی مارون
552R Maroun نقدی 249,515 277,129 279,870 282,509 814 1,342 814 پتروشیمی مارون
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 84 84 نوید زر شیمی 
ZH 550J navid نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 357 273 273 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 105 105 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 315 210 210 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی (مچینگ) 249,515 249,515 249,515 249,515 0 63 63 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 249,515 249,515 249,515 249,515 252 189 189 نوید زر شیمی
8929 11790 8930

معاملات پلی پروپیلن کموپلیمر – پ پ شیمیایی  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 284,760 432,369 435,773 432,369 110 682 110 پلی پروپیلن جم
440G jam سلف 284,760 370,560 383,143 370,560 220 484 220 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 300,894 361,689 367,862 386,799 110 374 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 306,603 308,109 310,893 311,999 220 242 220 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 292,207 351,359 355,717 370,370 220 748 220 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 284,760 335,890 338,712 351,999 210 315 210 پلی نار
RG 3212E نقدی 284,760 450,159 451,605 450,159 218 500 218 پتروشیمی رجال
ZH 515 MA navid نقدی 265,648 303,200 309,223 312,813 126 273 126 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 292,207 313,999 321,242 335,888 189 294 189 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 284,760 435,555 439,284 435,555 315 798 315 نوید زر شیمی
1,938 4,710 1,938
معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 263,059 301,369 302,324 307,778 960 1,944 960 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 263,059 314,999 314,999 314,999 457 1,283 457 پلی نار
ZH 525J navid نقدی 263,059 263,999 275,803 298,719 609 693 609 نوید زر شیمی
2,026 3,920 2,026
معاملات پلی پروپیلن گرید پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
V 30GA نقدی 260,648 260,648 260,648 260,648 50 20 20 شازند اراک
50 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی