قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 27 آبان ماه 1399

از مجموع 52 هزار و 918 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 21 هزار و 40 تن معامله انجام گرفت و میزان 39.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات اکریلونیتریل پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 319,668 319668 319668 319668 0 40 40 آبادان
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 290,069 290069 290069 290069 0 176 176 بندر امام
0 216 216
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 535,461 535461 535461 535461 435 150 140 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی (مچینگ) 535,461 535461 535461 535461 0 20 20 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 535,461 535461 535461 535461 150 110 100 قائد بصیر
585 280 260

معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 414,161 414161 414161 414161 0 21 21 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 414,161 414161 414161 414161 126 63 63 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 414,161 414161 414161 414161 378 378 378 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 396,141 396141 396141 396141 0 80 80 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 396,141 396141 396141 396141 504 423 423 تخت جمشید
1008 965 965
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 273,504 273504 273504 273504 1518 462 374 آریا ساسول
2420d نقدی 287,459 0 0 0 550 22 0 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 273,504 273504 273504 273504 600 370 330 بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 273,504 273504 273504 273504 0 20 20 بندر امام
020 Bandar سلف 273,504 273504 273504 273504 1200 260 240 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 273,504 273504 273504 273504 1200 72 24 کردستان
2102TX00-lale نقدی 273,504 273504 273504 273504 1188 132 88 لاله
2100lale نقدی 293,040 293040 293040 293040 110 66 44 لاله
6366 1404 1120
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 218,808 218808 218808 218808 0 44 44 امیر کبیر
LLD 209 Amir نقدی 218,808 218808 218808 218808 3212 1584 1496 امیر کبیر
LLD 209 Arak سلف 218,808 218808 218808 218808 1000 220 180 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 212,244 212244 212244 212244 570 60 60 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 218,808 218808 218808 218808 1536 360 288 مهاباد
6318 2268 2068

معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T Arya نقدی 281,877 281877 281877 281877 110 44 44 آریا ساسول
1922T lale نقدی 281,877 0 0 0 88 0 0 لاله
198 44 44
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی (مچینگ) 204,393 204393 204393 204393 0 30 30 بندر امام
Hi500 نقدی 204,393 204393 204393 204393 1200 150 150 بندر امام
6040UA-tabriz نقدی 192,681 0 0 0 110 0 0 تبریز
6070 UA نقدی 203,104 203104 203104 203104 110 66 66 تبریز
52518 Jam نقدی (مچینگ) 204,393 204393 204393 204393 0 44 44 جم
52518 Jam نقدی 204,393 204393 204393 204393 3014 594 572 جم
(پودر) 62N07 نقدی 198,261 198261 198261 198261 230 20 20 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 209,357 209357 209357 209357 0 24 24 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 209,357 209357 209357 209357 1776 240 240 لرستان
6440 1168 1146

معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 220,259 220259 220259 220259 0 10 10 بندرامام
0035 Bandar نقدی 220,259 220259 220259 220259 2000 400 360 بندرامام
bl3 jam پودر نقدی 213,651 0 0 0 140 0 0 جم
Bl3 Jam نقدی 220,259 220259 220259 220259 330 132 132 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 220,259 220259 220259 220259 0 24 24 کرمانشاه – باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 220,259 220259 220259 220259 1728 888 888 کرمانشاه – باختر
Bl3 Marun نقدی 220,259 220259 220259 220259 2200 198 198 پتروشیمی مارون
6398 1652 1612
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 220,024 0 0 0 50 0 0 تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 226,829 226829 226829 226829 0 11 11 تبریز
3840 Tabriz نقدی 226,829 226829 226829 226829 1309 583 583 تبریز
1359 594 594

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HEX 4460 (PE80) نقدی 237,635 237635 237635 237635 110 44 44 آریا ساسول
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 236,904 236904 236904 236904 0 50 50 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 236,904 236904 236904 236904 2400 1020 1000 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 268,177 0 0 0 1100 0 0 امیر کبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 244,502 244502 244502 244502 0 154 154 جم
CRP100N jam نقدی 244,502 244502 244502 244502 3102 594 594 جم
CRP100B Arak نقدی 268,177 268177 268177 268177 1500 120 120 شازند اراک
8212 1982 1962
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 217,947 217947 217947 217947 1606 176 154 آریا ساسول
3713 arya نقدی 230,358 0 0 0 110 0 0 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی 217,947 217947 217947 217947 814 110 88 ایلام
EX5 shazand نقدی 217,947 0 0 0 240 0 0 شازنداراک
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 217,947 217947 217947 217947 0 22 22 مهر
F7000 Mehr نقدی 217,947 217947 217947 217947 2508 858 803 مهر
5278 1166 1067

معاملات پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
V 30GA نقدی (مچینگ) 260,648 260648 260648 260648 0 30 30 شازنداراک
0 30 30
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz سلف 310,110 365439 367642 368789 120 310 120 تبریز
EPS 300 tabriz سلف 310,110 321889 323195 329519 120 170 120 تبریز
240 480 240
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG731 سلف 170,466 181679 183737 185771 330 704 330 تندگویان
PET-BG781 سلف 171,918 186789 188398 191200 1166 2486 1166 تندگویان
PET-BG785 سلف 168,531 175459 176219 182539 2002 2838 2002 تندگویان
PET-BG821 سلف 180,143 220222 221481 223656 506 1650 506 تندگویان
4004 7678 4004

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 168,119 174999 177345 183999 2002 2816 2002 تندگویان
TG641 سلف 162,002 162003 162278 166668 2002 2200 2002 تندگویان
TG645 سلف 158,870 158871 158925 159390 2508 2640 2508 تندگویان
6512 7656 6512

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی