پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 27 آبان ماه 1399

از مجموع 52 هزار و 918 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 21 هزار و 40 تن معامله انجام گرفت و میزان 39.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات اکریلونیتریل پی وی سی PVC در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PVC S57 Abadanنقدی (مچینگ)319,66831966831966831966804040آبادان
PVC S65 Bandarنقدی (مچینگ)290,0692900692900692900690176176بندر امام
0216216
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
ABS150 Tabrizنقدی535,461535461535461535461435150140تبریز
N50-ghaed-basirنقدی (مچینگ)535,46153546153546153546102020تبریز
N50-ghaed-basirنقدی535,461535461535461535461150110100قائد بصیر
585280260

معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 

گرید

نوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف (مچینگ)414,16141416141416141416102121بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف414,1614141614141614141611266363بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف414,161414161414161414161378378378تخت جمشید
1712-takhe-jamshidنقدی (مچینگ)396,14139614139614139614108080تخت جمشید
1712-takhe-jamshidنقدی396,141396141396141396141504423423تخت جمشید
1008965965
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LF 190 Aryaنقدی273,5042735042735042735041518462374آریا ساسول
2420dنقدی287,459000550220امیرکبیر
0075 Bandarسلف273,504273504273504273504600370330بندر امام
020 Bandarسلف (مچینگ)273,50427350427350427350402020بندر امام
020 Bandarسلف273,5042735042735042735041200260240بندر امام
2420E02-kordestanنقدی273,50427350427350427350412007224کردستان
2102TX00-laleنقدی273,504273504273504273504118813288لاله
2100laleنقدی293,0402930402930402930401106644لاله
636614041120
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LLD 209 Amirنقدی (مچینگ)218,80821880821880821880804444امیر کبیر
LLD 209 Amirنقدی218,808218808218808218808321215841496امیر کبیر
LLD 209 Arakسلف218,8082188082188082188081000220180شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02نقدی212,2442122442122442122445706060مهاباد
LLD 22b02 Mahabadنقدی218,8082188082188082188081536360288مهاباد
631822682068

معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 

گرید

نوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
1922T Aryaنقدی281,8772818772818772818771104444آریا ساسول
1922T laleنقدی281,8770008800لاله
1984444
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Hi500نقدی (مچینگ)204,39320439320439320439303030بندر امام
Hi500نقدی204,3932043932043932043931200150150بندر امام
6040UA-tabrizنقدی192,68100011000تبریز
6070 UAنقدی203,1042031042031042031041106666تبریز
52518 Jamنقدی (مچینگ)204,39320439320439320439304444جم
52518 Jamنقدی204,3932043932043932043933014594572جم
(پودر) 62N07نقدی198,2611982611982611982612302020لرستان
62N07UV Lorestanنقدی (مچینگ)209,35720935720935720935702424لرستان
62N07UV Lorestanنقدی209,3572093572093572093571776240240لرستان
644011681146

معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 

گرید

نوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
0035 Bandarنقدی (مچینگ)220,25922025922025922025901010بندرامام
0035 Bandarنقدی220,2592202592202592202592000400360بندرامام
bl3 jam پودرنقدی213,65100014000جم
Bl3 Jamنقدی220,259220259220259220259330132132جم
Bl3 Bakhtarنقدی (مچینگ)220,25922025922025922025902424کرمانشاه – باختر
Bl3 Bakhtarنقدی220,2592202592202592202591728888888کرمانشاه – باختر
Bl3 Marunنقدی220,2592202592202592202592200198198پتروشیمی مارون
639816521612
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
3840(پودر)-tabrizنقدی220,0240005000تبریز
3840 Tabrizنقدی (مچینگ)226,82922682922682922682901111تبریز
3840 Tabrizنقدی226,8292268292268292268291309583583تبریز
1359594594

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
HEX 4460 (PE80)نقدی237,6352376352376352376351104444آریا ساسول
EX3 AmirKabirنقدی (مچینگ)236,90423690423690423690405050امیر کبیر
EX3 AmirKabirنقدی236,904236904236904236904240010201000امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir)نقدی268,177000110000امیر کبیر
CRP100N jamنقدی (مچینگ)244,5022445022445022445020154154جم
CRP100N jamنقدی244,5022445022445022445023102594594جم
CRP100B Arakنقدی268,1772681772681772681771500120120شازند اراک
821219821962
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
5110 Aryaنقدی217,9472179472179472179471606176154آریا ساسول
3713 aryaنقدی230,35800011000آریا ساسول
F7000 Ilamنقدی217,94721794721794721794781411088ایلام
EX5 shazandنقدی217,94700024000شازنداراک
F7000 Mehrنقدی (مچینگ)217,94721794721794721794702222مهر
F7000 Mehrنقدی217,9472179472179472179472508858803مهر
527811661067

معاملات پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
V 30GAنقدی (مچینگ)260,64826064826064826064803030شازنداراک
03030
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EPS 200 tabrizسلف310,110365439367642368789120310120تبریز
EPS 300 tabrizسلف310,110321889323195329519120170120تبریز
240480240
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PET-BG731سلف170,466181679183737185771330704330تندگویان
PET-BG781سلف171,918186789188398191200116624861166تندگویان
PET-BG785سلف168,531175459176219182539200228382002تندگویان
PET-BG821سلف180,1432202222214812236565061650506تندگویان
400476784004

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Super Bright- TG641سلف168,119174999177345183999200228162002تندگویان
TG641سلف162,002162003162278166668200222002002تندگویان
TG645سلف158,870158871158925159390250826402508تندگویان
651276566512

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *