بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 348,458 0 0 0 242 0 0 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 348,458 0 0 0 504 0 0 شازند اراک
746 0 0

معاملات پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 729,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
ABS khozestan سلف 720,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC 0710 سلف 678,000 0 0 0 80 0 0 خوزستان
PC 1012UR سلف 678,000 0 0 0 80 0 0 خوزستان
PC W1 سلف 711,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
280 0 0

معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 810,500 810500 810500 810500 79 70 70 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 669,000 669000 669000 669000 53 48 48 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 729,000 729000 729000 729000 40 30 30 خوزستان
172 148 148

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتزوشیمی