قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

مواد پتروشیمی پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 25 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان 
LED khozestan سلف 902,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 40 40 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 910,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 60 60 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
360 100 100
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 340,215 340,215 340,215 340,215 706 60 60 پتروشیمی تخت جمشید
1220Takhte- jamshid نقدی (مچینگ) 340,215 340,215 340,215 340,215 0 81 81 پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand نقدی 340,215 340,215 340,215 340,215 504 262 262 شازند اراک
1,210 403 403
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 911,000 913,000 915,204 916,789 123 136 123 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 848,000 0 0 0 70 0 0 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) 778,000 778,000 778,000 778,000 0 9 9 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 778,000 778,000 778,000 778,000 84 75 75 پتروشیمی خوزستان
277 220 207

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
RP 210G نقدی 325,022 325,022 325,022 325,022 900 180 160 شازند اراک
900 180 160
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5000S Jam نقدی 213,094 228,420 230,328 245,555 110 429 110 پتروشیمی جم
110 429 110

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی