قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 28 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 51 هزار و 698 تن عرضه محصولات پتروشیمی (پلیمر) امروز در بورس کالا ، 49 هزار و 196 تن معامله انجام گرفت و میزان 95.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 394,888 450,009 453,789 461,269 81 181 81 پتروشیمی بندر امام 
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 394,888 394,888 394,888 394,888 363 363 363 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 379,117 379,117 379,117 379,117 605 302 302 پتروشیمی تخت جمشید
1,049 846 746

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 231,518 283,899 286,017 290,889 3,000 7,220 3,000 امیر کبیر
LL 235F6 jam نقدی 235,983 274,890 275,678 278,888 220 946 220 پتروشیمی جم
235F6 پودر نقدی مچینگ 228,904 228,904 228,904 228,904 0 100 100 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 نقدی 228,904 228,904 228,904 228,904 300 200 200 پتروشیمی جم
LLD 209 Arak سلف 231,518 275,999 277,694 281,559 1,000 2,900 1,000 شازند اراک
20BF5 (پودر) نقدی 232,151 240,299 241,019 242,339 100 200 100 مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 نقدی 224,572 241,559 246,414 247,899 200 600 200 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 224,572 228,058 228,940 230,009 400 490 400 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 231,518 283,199 285,642 288,559 1,200 3,048 1,200 مهاباد
6,420 15,704 6,420
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی 177,117 197,009 198,399 199,289 310 700 310 پتروشیمی بندر امام 
Hi500 نقدی 196,797 202,320 209,525 232,899 3,000 4,710 3,000 پتروشیمی بندر امام
6040UA-tabriz سلف (مچینگ) 184,862 184,862 184,862 184,862 0 66 66 پتروشیمی تبریز
6040UA-tabriz سلف 184,862 184,862 184,862 184,862 330 264 264 پتروشیمی تبریز
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 201,262 201,262 201,262 201,262 0 22 22 پتروشیمی جم
52505UV Jam نقدی 201,262 201,262 201,262 201,262 330 308 308 پتروشیمی جم
52505UV Jam نقدی 190,893 190,893 190,893 190,893 30 30 30 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 196,797 232,599 234,602 237,777 2,310 5,401 2,310 پتروشیمی جم
54B04 lorestan نقدی (مچینگ) 196,797 196,797 196,797 196,797 0 336 336 پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan نقدی 196,797 196,797 196,797 196,797 480 192 144 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 201,262 201,290 202,215 203,309 1,008 1,056 1,008 پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan نقدی (مچینگ) 201,262 201,262 201,262 201,262 0 24 24 پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan نقدی 201,262 201,262 201,262 201,262 120 168 96 پتروشیمی لرستان
7,918 13,277 7,918

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 208,187 232,559 233,830 235,813 1,716 2,838 1,716 آریاساسول
EX5 AmirKabir نقدی 208,187 213,189 213,931 215,348 600 740 600 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی 208,187 226,889 229,127 231,231 814 1,826 814 پتروشیمی ایلام
miandoab(پودر) F7000 نقدی (مچینگ) 201,941 201,941 201,941 201,941 0 20 20 پتروشیمی میاندوآب
miandoab(پودر) F7000 نقدی 201,941 201,941 201,941 201,941 120 100 100 پتروشیمی میاندوآب
bakhtar (پودر) EX5 نقدی (مچینگ) 201,941 201,941 201,941 201,941 0 30 30 کرمانشاه باختر
bakhtar (پودر) EX5 نقدی 201,941 201,941 201,941 201,941 100 20 20 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی 208,187 216,199 217,583 219,500 1,518 2,332 1,518 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی 208,187 235,149 236,539 239,189 1,518 3,740 1,518 پتروشیمی مهر
6,386 11,646 6,336

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasol نقدی (مچینگ) 285,017 285,017 285,017 285,017 0 550 550 آریاساسول
LP0470KJ Arya-sasol نقدی 285,017 285,017 285,017 285,017 1,408 352 286 آریاساسول
2420h نقدی 281,669 295,169 297,777 301,385 1,008 1,584 1,008 امیرکبیر
2420h نقدی 281,669 300,300 301,422 303,119 550 1,232 550 امیرکبیر
0075 Bandar نقدی 281,669 319,555 321,868 326,666 1,500 3,100 1,500 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar نقدی 281,669 310,320 313,640 322,059 1,500 3,170 1,500 پتروشیمی بندرامام
2102TX00-lale نقدی 281,669 295,569 296,954 300,779 1,584 2,244 1,584 لاله
7,550 12,232 6,978
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 201,960 286,000 290,172 295,039 1,430 3,366 1,430 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD سلف 194,995 255,000 255,429 261,222 836 990 836 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 190,597 210,879 239,099 245,527 2,816 3,168 2,816 پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 سلف 196,095 290,000 290,000 290,000 132 286 132 پتروشیمی تندگویان
5,214 7,810 5,214
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz نقدی 288,410 398,532 402,739 415,569 120 460 120 پتروشیمی تبریز
120 460 120

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG731 سلف 209,000 290,890 293,629 294,999 66 352 66 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 سلف 210,823 295,899 297,225 298,999 506 1,738 506 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 206,570 282,890 285,198 289,569 1,518 3,344 1,518 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 221,151 286,813 288,209 290,299 1,518 2,816 1,518 پتروشیمی تندگویان
3,608 8,250 3,608
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 257,200 257,200 257,200 257,200 240 20 20 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 228,390 233,899 234,730 235,909 2,400 2,920 2,400 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی 234,666 252,349 253,736 255,259 2,508 4,972 2,508 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 257,200 257,200 257,200 257,200 0 220 220 شازند اراک
CRP100B Arak سلف 257,200 257,200 257,200 257,200 1,000 1,020 1,000 شازند اراک
6,148 9,152 6,148

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 220,648 220,648 220,648 220,648 100 150 100 پتروشیمی بندر امام
0035 Bandar نقدی 220,648 233,389 234,829 237,899 1,500 2,170 1,500 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam نقدی 220,648 231,009 232,932 235,780 506 1,078 506 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 220,648 236,890 238,046 241,789 1,536 2,712 1,536 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی 220,648 233,219 235,019 239,119 1,210 2,090 1,210 پتروشیمی مارون
4,852 8,200 4,852
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 290,471 313,558 317,744 322,009 132 220 132 پتروشیمی لاله
132 220 132
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz سلف 518,280 554,700 557,002 585,599 550 795 550 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 518,280 602,356 607,348 612,569 200 500 200 پتروشیمی قائد بصیر
750 1,295 750
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 218,026 218,026 218,026 218,026 0 165 165 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 218,026 218,026 218,026 218,026 1,551 1,342 1,342 پتروشیمی تبریز
1,551 1,507 1,507
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ARP801 سلف (مچینگ) 360,553 360,553 360,553 360,553 0 40 40 شازند اراک
0 40 40

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی