قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 2 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand سلف 278,713 278,713 278,713 278,713 300 300 300 پلی استایرن سهند
300 300 300
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 902,000 902,000 902,000 902,000 40 20 20 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 824,000 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 910,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 15 15 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
360 35 35
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 354,161 354,161 354,161 354,161 766 141 141 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 354,161 354,161 354,161 354,161 504 121 121 شازند اراک
1,270 262 262

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمرپ پ نساجی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 319,031 319,031 319,031 319,031 0 140 140 شازند اراک
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 319,031 319,031 319,031 319,031 0 42 42 نوید زرشیمی
0 182 182
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
RP 210G نقدی 350,728 0 0 0 500 0 0 شازند اراک 
500 0 0
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ARP801 سلف (مچینگ) 360,553 360,553 360,553 360,553 0 60 60 شازند اراک
0 60 60
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 911,000 911,000 911,000 911,000 123 110 106 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 848,000 848,000 848,000 848,000 70 30 30 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 778,000 778,000 778,000 778,000 84 66 66 پتروشیمی خوزستان
277 206 202

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک