قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا | پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 34 هزار و 914 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 26 هزار و 76 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 74.6 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 290,039 0 0 0 400 80 0
PVC S70 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 319,043 319,043 319,043 319,043 200 140 140
E6834 arvand سلف (مچینگ) پتروشیمی اروند 372,527 372,527 372,527 372,527 0 220 220
E6834 arvand سلف پتروشیمی اروند 372,527 372,527 372,527 372,527 451 231 231
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) پتروشیمی اروند 290,039 290,039 290,039 290,039 0 20 20
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند 290,039 290,039 290,039 290,039 0 110 110
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 290,039 290,039 290,039 290,039 1,540 1,595 1,155
PVC S65 Arvand سلف پتروشیمی اروند 290,039 290,039 290,039 290,039 1,760 1,340 1,080
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندر امام 290,039 290,039 290,039 290,039 0 44 44
PVC S65 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 290,039 290,039 290,039 290,039 2,508 1,782 1,738
PVC S60 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام 304,541 304,541 304,541 304,541 2,200 66 66
PVC S65 Ghadir سلف (مچینگ) پتروشیمی غدیر 290,039 290,039 290,039 290,039 0 20 20
PVC S65 Ghadir سلف پتروشیمی غدیر 290,039 290,039 290,039 290,039 1,700 1,320 1,240
10,759 6,968 6,064

معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان 1,159,000 1159000 1159000 1159000 0 22 22
0 22 22

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی پلی پروپیلن جم 259,481 259780 259997 261489 1200 1464 1200
510L Jam نقدی پلی پروپیلن جم 259,481 269377 271201 272889 960 2040 960
510L Jam نقدی پلی پروپیلن جم 259,481 266399 267454 270489 840 1392 840
550J Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 259,481 259481 259481 259481 0 24 24
550J Jam نقدی پلی پروپیلن جم 259,481 259481 259481 259481 960 1032 936
SF 060 polynar نقدی پلی نار 259,481 272789 273339 274569 700 1540 700
YI250 polynar نقدی پلی نار 259,481 259999 260232 260899 200 280 200
RG 1102XL Rejal نقدی پتروشیمی رجال 259,481 260879 261163 261589 696 848 696
RG 1102 XK Rejal نقدی پتروشیمی رجال 259,481 260989 261729 263890 609 761 609
552R Arak نقدی شازند اراک 259,481 260000 260300 260999 1100 1440 1100
Z30s Ar نقدی شازند اراک 259,481 259899 260123 260519 300 460 300
552R Maroun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 0 462 462
552R Maroun نقدی پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 2200 1760 1738
Z30S Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 0 528 528
Z30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 2200 2090 1672
F 30G نقدی پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 66 44 22
V30G Marun نقدی پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 22 22 22
Z30G Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 0 44 44
Z30G Marun نقدی پتروشیمی مارون 259,481 266890 267027 267300 39 117 39
Z30G Marun نقدی پتروشیمی مارون 259,481 259481 259481 259481 638 484 352
552R Navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 259,481 259481 259481 259481 0 42 42
552R Navid نقدی نوید زرشیمی 259,481 259481 259481 259481 504 315 168
510L Navid نقدی نوید زرشیمی 259,481 259539 259866 263889 504 630 504
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 259,481 259481 259481 259481 0 252 252
ZH 550J navid نقدی نوید زرشیمی 259,481 259481 259481 259481 504 273 252
14242 18344 13662

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440G jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 287,262 287262 287262 287262 0 66 66
440L jam نقدی پلی پروپیلن جم 287,262 291509 292662 298999 770 924 770
440G jam نقدی پلی پروپیلن جم 287,262 287262 287262 287262 330 264 264
548R jam نقدی پلی پروپیلن جم 287,262 320999 322853 326669 660 1650 660
RPX-345S jam نقدی پلی پروپیلن جم 299,979 308999 311800 314989 110 264 110
EPX-3130UV jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 304,479 304479 304479 304479 0 22 22
EPX-3130UV jam نقدی پلی پروپیلن جم 304,479 304479 304479 304479 220 132 132
RP340 jam نقدی پلی نار 293,132 309909 310893 312569 220 572 220
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) پلی نار 287,262 287262 287262 287262 0 63 63
PNR 230c polynar نقدی شازند اراک 287,262 287262 287262 287262 126 63 63
EPQ 30RF نقدی شازند اراک 287,262 287262 287262 287262 90 40 10
EPC40R shazand نقدی شازند اراک 287,262 294262 296541 301199 500 780 500
R60 Arak نقدی پتروشیمی مارون 287,262 287490 288133 289289 500 540 500
MR230 نقدی نوید زرشیمی 287,262 302269 304989 307669 990 1936 990
ZH 515 MA navid نقدی نوید زرشیمی 272,198 272198 272198 272198 105 105 105
ZR340r navid نقدی نوید زرشیمی 293,132 301699 302763 306000 210 273 210
ZB 548R navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 287,262 287262 287262 287262 0 63 63
ZB 548R navid نقدی نوید زرشیمی 287,262 287262 287262 287262 210 147 147
ZR230-navid نقدی نوید زرشیمی 287,262 293699 296974 299669 231 378 231
332C navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 287,262 287262 287262 287262 0 63 63
332C navid نقدی نوید زرشیمی 287,262 287262 287262 287262 315 273 252
ZB 445L-navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 299,392 299392 299392 299392 0 21 21
ZB 445L-navid نقدی نوید زرشیمی 299,392 299392 299392 299392 42 21 21
5629 8660 5483

معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RPX 120L-jam نقدی پلی پروپیلن جم 358,909 362659 363022 363567 110 242 110
HP525j jam نقدی پلی پروپیلن جم 272,004 272004 272004 272004 840 1416 840
RG 1104 K-rejal سلف پتروشیمی رجال 272,004 0 0 0 870 761 0
RG 1104 K-rejal نقدی پتروشیمی رجال 272,004 272004 272004 272004 435 435 435
HP 525J maron نقدی پتروشیمی مارون 272,004 272004 272004 272004 1210 902 748
ZH 525J navid نقدی نوید زر شیمی 272,004 272004 272004 272004 819 945 798
4284 4701 2931
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
نخ پلی استر 48F280DTA سلف (مچینگ) پلی اکریل ایران 297,880 297880 297880 297880 0 15 15
0 15 15

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک