قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهار شنبه 03 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد:

41.3 عرضه های PVS معامله شد و از مجموع 10،053 تن PVC در هفته اول دی ماه 4،150 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 132 132 پتروشیمی بندر امام 
0 132 132

74.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 6،538 تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 4،878 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 228,994 228,994 228,994 228,994 0 60 60 پتروشیمی شازند اراک 
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 222,124 222,124 222,124 222,124 0 20 20 پتروشیمی مهاباد 
0 80 80

39.3 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید

و از مجموع 5،436  تن این پلیمر در هفته اول دی  ماه 2،134 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 208,328 208,328 208,328 208,328 0 121 121 پتروشیمی جم
0 121 121

55.5 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4،968 تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 2،757 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 70 70 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 143 143 پتروشیمی جم
0 213 213

29.7 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 7،552 تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 2،244 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 250,156 250,156 250,156 250,156 0 66 66 پتروشیمی جم
0 66 66

44.69 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید

و از مجموع 5،726  تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 2،572 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya سلف (مچینگ) 302,214 302,214 302,214 302,214 0 22 22 آریا ساسول
0 22 22

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهار شنبه 26 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

41.3 عرضه های PVS معامله شد و از مجموع 10،053 تن PVC در هفته اول دی ماه 4،150 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 132 132 پتروشیمی بندر امام 
0 132 132

74.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 6،538 تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 4،878 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 228,994 228,994 228,994 228,994 0 60 60 پتروشیمی شازند اراک 
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 222,124 222,124 222,124 222,124 0 20 20 پتروشیمی مهاباد 
0 80 80

39.3 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید

و از مجموع 5،436  تن این پلیمر در هفته اول دی  ماه 2،134 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 208,328 208,328 208,328 208,328 0 121 121 پتروشیمی جم
0 121 121

55.5 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4،968 تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 2،757 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 70 70 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 143 143 پتروشیمی جم
0 213 213

29.7 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 7،552 تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 2،244 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 250,156 250,156 250,156 250,156 0 66 66 پتروشیمی جم
0 66 66

44.69 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید

و از مجموع 5،726  تن این پلیمر در هفته اول دی ماه 2،572 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya سلف (مچینگ) 302,214 302,214 302,214 302,214 0 22 22 آریا ساسول
0 22 22

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی