پلیمر

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 9 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 50 هزار و 71 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 26 هزار و 419 تن معامله انجام گرفت و میزان 52.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 185,151 206,199 206,240 207,999 968 1,694 968 پتروشیمی تندگویان 
TG641 MOD سلف 178,908 200,699 202,516 205,509 2,508 4,378 2,508 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 174,965 207,799 207,874 208,232 506 1,078 506 پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 سلف 179,894 196,199 196,995 201,777 506 792 506 پتروشیمی تندگویان
4,488 7,942 4,488

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 301,866 301,866 301,866 301,866 0 22 22 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 301,866 301,866 301,866 301,866 1,518 616 528 آریا ساسول
2420h نقدی (مچینگ) 301,866 301,866 301,866 301,866 0 22 22 امیرکبیر
2420h نقدی 301,866 301,866 301,866 301,866 550 220 154 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 301,866 304,444 305,348 310,999 800 1,100 800 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 301,866 301,866 301,866 301,866 0 20 20 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف 301,866 301,866 301,866 301,866 800 750 670 پتروشیمی بندر امام
2420F3 kordestan نقدی (مچینگ) 324,226 324,226 324,226 324,226 0 24 24 کردستان
2420F3 kordestan نقدی 324,226 324,226 324,226 324,226 240 72 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 301,866 301,866 301,866 301,866 0 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 301,866 301,866 301,866 301,866 960 360 264 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 301,866 301,866 301,866 301,866 0 22 22 لاله
2102TX00-lale نقدی 301,866 301,866 301,866 301,866 1,408 220 176 لاله
6,276 3,472 2,750
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 192,860 265,000 265,000 265,000 22 286 22 پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 سلف 196,770 259,789 260,294 260,799 44 308 44 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 سلف 198,445 256,789 261,183 264,999 418 1,034 418 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 194,536 249,009 251,633 253,569 2,002 2,992 2,002 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 207,939 270,666 273,951 275,999 242 770 242 پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 سلف 201,982 263,899 266,582 267,999 1,276 2,376 1,276 پتروشیمی تندگویان
4,004 7,766 4,004

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم  در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 220,602 220,602 220,602 220,602 0 154 154 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 220,602 220,602 220,602 220,602 1,606 1,232 968 آریا ساسول
3713 arya نقدی 232,754 0 0 0 110 0 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 220,602 220,602 220,602 220,602 500 30 30 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 220,602 220,602 220,602 220,602 0 22 22 ایلام
F7000 Ilam نقدی 220,602 220,602 220,602 220,602 814 638 308 ایلام
bakhtar (پودر) EX5 نقدی 213,984 0 0 0 200 0 0 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 220,602 220,602 220,602 220,602 480 72 72 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 220,602 220,602 220,602 220,602 0 22 22 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 220,602 220,602 220,602 220,602 1,518 132 132 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 220,602 220,602 220,602 220,602 0 22 22 مهر
F7000 Mehr نقدی 220,602 220,602 220,602 220,602 2,002 2,112 1,980 مهر
7,230 4,436 3,710

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 241,446 241,446 241,446 241,446 0 190 190 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 241,446 241,446 241,446 241,446 2,000 730 730 امیر کبیر
CRP100 N پودر نقدی 241,915 0 0 0 400 0 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 249,397 249,397 249,397 249,397 0 88 88 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 249,397 249,397 249,397 249,397 3,102 396 396 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 230,323 234,889 234,889 234,889 22 44 22 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 270,658 270,658 270,658 270,658 0 40 40 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 270,658 270,658 270,658 270,658 1,500 540 540 شازند اراک
7,024 2,028 2,006
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 227,948 227,948 227,948 227,948 0 30 30 پتروشیمی بندر امام
0035 Bandar نقدی 227,948 227,948 227,948 227,948 1,200 820 800 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 221,110 0 0 0 280 0 0 پتروشیمی جم
Bl3 Jam نقدی 227,948 227,948 227,948 227,948 550 297 253 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 227,948 227,948 227,948 227,948 1,728 1,248 1,224 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 227,948 227,948 227,948 227,948 0 44 44 پتروشیمی مارون
Bl3 Marun نقدی 227,948 227,948 227,948 227,948 1,210 440 396 پتروشیمی مارون
4,968 2,879 2,747

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی  در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 223,602 0 0 0 50 0 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 230,518 230,518 230,518 230,518 1,309 572 572 پتروشیمی تبریز
1,359 572 572

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52505UV Jam نقدی 212,605 212,605 212,605 212,605 330 308 308 پتروشیمی جم 
52518 Jam نقدی (مچینگ) 207,745 207,745 207,745 207,745 0 319 319 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 207,745 207,745 207,745 207,745 3,014 1,529 1,342 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 نقدی 201,513 201,513 201,626 201,889 100 130 100 لرستان
54B04 lorestan نقدی 207,745 207,745 207,745 207,745 768 192 192 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 212,605 212,605 212,605 212,605 0 24 24 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 212,605 212,605 212,605 212,605 1,008 360 360 لرستان
5,220 2,862 2,645
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 228,007 228,007 228,007 228,007 0 40 40 امیر کبیر
LLD 209 Amir نقدی 228,007 228,007 228,007 228,007 3,000 1,580 1,400 امیر کبیر
LL 0209KJ نقدی 229,222 229,222 229,222 229,222 55 99 55 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 228,007 228,007 228,007 228,007 0 60 60 شازند اراک
LLD 209 Arak نقدی 228,007 228,007 228,007 228,007 1,000 620 480 شازند اراک
22B03 Lorestan نقدی 228,007 0 0 0 240 72 0 لرستان
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 221,167 221,167 221,167 221,167 570 30 10 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 228,007 228,007 228,007 228,007 0 48 48 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 228,007 228,007 228,007 228,007 1,536 744 480 مهاباد
6,401 3,293 2,573

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T Arya نقدی 311,449 316,399 317,754 319,109 44 88 44 آریا ساسول
44 88 44
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz سلف 310,807 337,969 339,672 340,559 120 235 120 پتروشیمی تبریز
120 235 120
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 436,805 436,805 436,805 436,805 0 42 42 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 436,805 436,805 436,805 436,805 126 84 84 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 436,805 436,805 436,805 436,805 378 336 336 پتروشیمی بندر امام 
1712-takhe-jamshid نقدی 419,769 419,769 419,769 419,769 1,613 867 867 تخت جمشید
2,117 1,329 1,329
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 532,618 667,200 774,339 818,999 150 180 150 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 515,606 515,606 515,606 515,606 0 50 50 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 515,606 515,606 515,606 515,606 550 465 440 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 515,606 610,000 618,188 625,569 120 230 120 قائد بصیر
820 925 760
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 358,580 358,580 358,580 358,580 0 40 40 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 330,730 330,730 330,730 330,730 0 220 220 پتروشیمی بندرامام
260 260

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی