قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 15 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 27 هزار و 860 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 19 هزار و 848 تن معامله انجام گرفت و میزان 71.2 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید پزشگی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 339,293 0 0 0 1300 0 0 شازند اراک
1300 0 0
معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 312,343 320889 325739 335339 1200 1848 1200 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 312,343 320343 324342 332333 326 587 326 رجال
HP 525J maron نقدی 312,343 312849 343761 354999 1408 2046 1408 مارون
ZH 525J navid نقدی 312,343 323329 326512 328999 756 1155 756 نوید زرشیمی
3690 5636 3690

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی (مچینگ) 332,007 332007 332007 332007 0 66 66 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 332,007 332007 332007 332007 660 374 330 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 332,007 332007 332007 332007 110 44 44 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی (مچینگ) 332,007 332007 332007 332007 0 44 44 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 332,007 332007 332007 332007 990 1056 946 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 353,378 353437 374360 388309 110 132 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 339,293 371579 373996 378589 110 308 110 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 338,321 338321 338321 338321 110 110 44 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 332,007 0 0 0 105 0 0 پلی نار
EPC40R shazand سلف (مچینگ) 332,007 332007 332007 332007 0 140 140 شازند اراک
EPC40R shazand سلف 332,007 332007 332007 332007 500 400 360 شازند اراک
RP 210G نقدی 332,007 0 0 0 300 0 0 شازند اراک
MR230 نقدی (مچینگ) 332,007 332007 332007 332007 0 22 22 مارون
MR230 نقدی 332,007 332007 332007 332007 418 418 396 مارون
ZH 515 MA navid نقدی 313,307 313307 320555 324559 105 147 105 نوید زرشیمی
ZR340r navid نقدی 339,293 370019 374613 380239 105 294 105 نوید زرشیمی
ZB 548R navid نقدی 332,007 332007 332007 332007 147 84 42 نوید زرشیمی
ZB 440L-navid نقدی (مچینگ) 332,007 332007 332007 332007 0 21 21 نوید زرشیمی
ZB 440L-navid نقدی 332,007 332007 332007 332007 105 21 21 نوید زرشیمی
ZR230-navid نقدی 332,007 332890 336467 338559 210 294 210 نوید زرشیمی
332C navid نقدی 332,007 340959 342482 343813 210 294 210 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid نقدی 347,064 347064 347064 347064 63 63 63 نوید زرشیمی
4358 4332 3389

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 297,521 331890 334259 342999 1200 2016 1200 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 297,521 306000 306905 308700 1200 1872 1200 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 297,521 297521 297838 300115 960 1008 960 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 297,521 307029 310012 312699 820 1500 820 پلی نار
1101s rejal نقدی 297,521 312397 320521 326689 239 544 239 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 297,521 308000 309993 311899 392 783 392 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 297,521 313859 315221 315890 261 761 261 پتروشیمی رجال
Z30S Marun نقدی 297,521 331890 333249 336009 1100 2442 1100 مارون
V 79S نقدی 297,521 301789 303647 305279 176 220 176 مارون
C30S Marun نقدی 297,521 302689 304289 322499 1496 1672 1496 مارون
HP 500J نقدی 297,521 299000 301118 302780 220 286 220 مارون
552R Navid نقدی 297,521 339899 340996 341999 315 714 315 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 297,521 306666 307499 309780 315 567 315 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 297,521 303471 304351 307669 315 504 315 نوید زر شیمی
9009 14889 9009
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 270,658 270658 270658 270658 0 40 40 شازند اراک
0 40 40
معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف (مچینگ) 930,000 930000 930000 930000 0 4 4 پتروشیمی خوزستان
0 4 4
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PC 1012UR سلف (مچینگ) 850,000 850000 850000 850000 0 5 5 پتروشیمی خوزستان
0 5 5
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 406,542 406542 406542 406542 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف 365,292 365292 365292 365292 500 160 100 پتروشیمی آبادان 
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 358,334 358334 358334 358334 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 358,334 358334 358334 358334 500 170 70 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand سلف 360,283 363999 368085 386919 396 506 396 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 330,502 330502 330502 330502 0 110 110 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 330,502 330502 330502 330502 0 160 160 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 330,502 330502 330502 330502 451 88 66 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 330,502 330502 330502 330502 2050 1290 1170 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 330,502 330502 330502 330502 1001 1122 649 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 330,502 330502 330502 330502 0 374 374 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 330,502 330502 330502 330502 2508 1804 1342 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 330,502 330502 330502 330502 0 40 40 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 330,502 330502 330502 330502 1000 460 260 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 330,502 0 0 0 1100 0 0 غدیر
9506 6304 4757

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی