پتروشیمی

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 30 هزار و 350 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 24 هزار و 405 تن معامله انجام گرفت و میزان 80.4 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف (مچینگ) 304,948 304,948 304,948 304,948 0 40 40 پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan سلف 304,948 304,948 304,948 304,948 500 350 350 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 296,066 296,066 296,066 296,066 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 296,066 296,066 296,066 296,066 500 110 110 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand نقدی 307,189 313,799 316,619 332,999 495 583 495 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 281,263 281,263 281,263 281,263 0 220 220 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 281,263 281,263 281,263 281,263 0 33 33 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 281,263 281,263 281,263 281,263 110 209 77 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 281,263 281,263 281,263 281,263 1,500 670 530 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 281,263 281,263 281,263 281,263 1,892 1,980 1,452 پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 281,263 281,263 281,263 281,263 0 154 154 پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar نقدی 281,263 281,263 281,263 281,263 2,508 2,530 2,354 پتروشیمی بندرامام
PVC S70 Bandar نقدی 310,870 310,870 310,870 310,870 34 34 34 پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar سلف 296,066 296,066 296,066 296,067 1,518 1,540 1,518 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 281,263 281,263 281,263 281,263 0 40 40 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 281,263 281,263 281,263 281,263 2,500 1,500 1,280
11,557 10,013 8,707

معاملات پلی کربنات در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PC 1012UR سلف (مچینگ) 824,000 824,000 824,000 824,000 0 5 5 پتروشیمی خوزستان 
0 5 5

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمرپ پ نساجی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 282,144 290,139 291,100 293,293 720 1,416 720 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 282,144 288,789 289,142 290,599 1,008 1,752 1,008 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 282,144 285,000 286,059 288,144 816 1,200 816 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 282,144 287,999 289,197 290,290 400 860 400 پلی نار
YI250 polynar نقدی 282,144 282,144 282,144 282,144 500 500 500 پلی نار
1101s rejal نقدی 282,144 282,144 282,243 282,689 261 283 261 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 282,144 288,000 289,894 296,999 609 1,153 609 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 282,144 282,159 282,803 284,999 870 979 870 پتروشیمی رجال
552R Arak نقدی 282,144 284,284 285,127 287,789 1,000 1,400 1,000 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 282,144 285,000 285,422 286,999 500 720 500 شازند اراک
552R Maroun نقدی 282,144 288,300 290,858 294,999 1,496 2,442 1,496 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 282,144 287,890 289,599 292,899 1,320 1,980 1,320 پتروشیمی مارون
HP 500J نقدی (مچینگ) 282,144 282,144 282,144 282,144 0 44 44 پتروشیمی مارون
HP 500J نقدی 282,144 282,144 282,144 282,144 88 66 44 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی 273,680 0 0 0 84 0 0 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 282,144 282,144 282,144 282,144 210 357 210 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 282,144 284,599 284,806 285,489 210 294 210 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 282,144 284,469 285,383 288,289 210 378 210 نوید زر شیمی
10,302 15,824 10,218

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 313,114 313,114 313,778 314,999 550 660 550 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 313,114 313,779 315,069 318,669 110 132 110 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 313,114 346,699 348,880 352,357 220 748 220 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 327,290 365,561 368,471 374,889 220 506 220 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 332,307 332,307 332,307 332,307 110 110 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 319,657 372,889 374,570 377,389 110 572 110 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی (مچینگ) 318,785 318,785 318,785 318,785 0 110 110 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 318,785 318,785 318,785 318,785 220 110 110 پلی پروپیلن جم
PNR 340R نقدی (مچینگ) 319,657 319,657 319,657 319,657 0 30 30 پلی نار
PNR 340R نقدی 319,657 319,657 319,657 319,657 50 20 20 پلی نار
PNR 230c polynar نقدی 313,114 0 0 0 42 42 0 پلی نار
EPQ 30RF نقدی 313,114 0 0 0 190 0 0 شازند اراک
EPC40R shazand نقدی (مچینگ) 313,114 313,114 313,114 313,114 0 160 160 شازند اراک
EPC40R shazand نقدی 313,114 313,114 313,114 313,114 400 260 240 شازند اراک
R60 Arak نقدی (مچینگ) 313,114 313,114 313,114 313,114 0 60 60 شازند اراک
R60 Arak نقدی 313,114 313,114 313,114 313,114 500 440 440 شازند اراک
RP 210G نقدی 313,114 0 0 0 900 0 0 شازند اراک
MR230 نقدی 313,114 344,559 344,559 344,559 44 176 44 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی 296,321 308,000 310,316 313,999 147 210 147 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 319,657 361,766 362,379 363,389 147 525 147 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی (مچینگ) 313,114 313,114 313,114 313,114 0 42 42 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 313,114 313,114 313,114 313,114 126 84 84 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 313,114 0 0 0 126 0 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 313,114 340,890 343,492 348,999 189 441 189 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 313,114 332,559 351,311 366,366 63 147 63 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid نقدی 324,019 324,019 324,264 325,000 84 105 84 نوید زر شیمی
4,548 5,690 3,290

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam سلف 295,895 295,895 295,895 295,896 600 720 600 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam نقدی 390,434 428,999 428,999 428,999 110 440 110 پلی پروپیلن جم
HP525j jam نقدی 295,895 297,555 298,153 300,003 408 1,440 408 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 295,895 300,899 300,899 300,899 435 674 435 پتروشیمی رجال
HP 525J maron نقدی 295,895 295,897 297,084 305,309 990 1,606 990 پتروشیمی مارون
2,543 4,880 2,543
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 319,657 319,657 319,657 319,657 1,400 600 600 شازند اراک
1,400 600 600

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی