قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 29 هزار و 676 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 22 هزار و 575 تن معامله انجام گرفت و میزان 76 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی 334,495 334,495 334,495 334,495 500 180 180 پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan سلف 334,495 334,495 334,495 334,495 500 80 40 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 318,864 0 0 0 400 100 0 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 318,864 318,864 318,864 318,864 400 290 90 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand نقدی 327,386 341,999 342,593 347,999 451 572 451 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 303,234 303,234 303,234 303,234 0 390 390 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 303,234 305,234 306,549 308,999 1,375 2,651 1,375 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 303,234 317,999 320,000 320,400 132 561 132 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 303,234 303,234 303,234 303,234 2,000 1,660 1,180 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar سلف 303,234 303,279 303,657 313,507 2,508 3,014 2,508 پتروشیمی بندر امام
PVC S60 Bandar نقدی (مچینگ) 318,864 318,864 318,864 318,864 0 1,012 1,012 پتروشیمی بندر امام
PVC S60 Bandar نقدی 318,864 318,864 318,864 318,864 2,002 1,430 990 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی 303,234 303,234 303,330 303,679 1,800 2,380 1,800 غدیر
12,068 14,320 10,148

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam سلف (مچینگ) 394,522 394,522 394,522 394,522 0 66 66 پلی پروپیلن جم
440L jam سلف 394,522 394,522 394,522 394,522 660 418 308 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 394,522 418,889 420,301 420,939 110 242 110 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی (مچینگ) 394,522 394,522 394,522 394,522 0 198 198 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 394,522 394,522 394,522 394,522 990 902 792 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 409,367 426,009 429,704 435,889 220 374 220 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی (مچینگ) 414,620 414,620 414,620 414,620 0 66 66 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 414,620 414,620 414,620 414,620 330 198 176 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 401,374 458,666 460,668 465,009 110 374 110 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 400,460 400,460 400,460 400,460 330 198 176 پلی پروپیلن جم
(پودر) EPC40R نقدی 382,686 0 0 0 40 0 0 شازند اراک
MR230 نقدی 394,522 445,999 459,710 465,555 550 1,232 550 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی 376,936 376,936 376,936 376,936 147 210 147 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 401,374 422,779 425,755 428,939 189 315 189 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 394,522 456,909 460,809 468,999 294 798 294 نوید زر شیمی
3,970 5,591 3,402

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 362,090 362,100 362,450 364,009 600 816 600 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 362,090 365,999 368,590 386,899 816 1,392 816 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 362,090 363,299 365,243 367,669 888 1,176 888 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 362,090 365,299 365,669 366,399 400 840 400 پلی نار
YI250 polynar نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 20 20 پلی نار
YI250 polynar نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 700 220 160 پلی نار
1101s rejal نقدی 362,090 0 0 0 65 109 0 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 44 44 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 22 22 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 935 1,109 892 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 435 587 370 پتروشیمی رجال
552R Arak نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 20 20 شازند اراک
552R Arak نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 1,000 960 760 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 400 340 260 شازند اراک
565S maron نقدی 388,479 388,499 388,523 388,688 352 396 352 پتروشیمی مارون
552R Maroun نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 66 66 پتروشیمی مارون
552R Maroun نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 1,496 1,386 1,056 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 22 22 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 880 946 440 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 362,090 363,346 363,956 365,639 1,320 1,870 1,320 پتروشیمی مارون
V30G Marun نقدی 362,090 0 0 0 24 24 0 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی 351,227 0 0 0 42 0 0 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 21 21 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 362,090 362,090 362,090 362,090 189 231 147 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 362,090 363,299 364,397 368,666 210 420 210 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 362,090 362,222 363,054 364,666 210 420 210 نوید زر شیمی
10,962 13,457 9,096

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 378,450 436,569 437,529 445,445 888 2,232 888 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 378,450 444,888 444,889 444,908 631 3,263 631 پتروشیمی رجال
ZH 525J navid نقدی 378,450 423,999 423,999 423,999 357 1,848 357 نوید زر شیمی
1,876 7,343 1,876
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 401,374 0 0 0 800 0 0 شازند اراک
800 0 0

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی