معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دو شنبه 24 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمر ی در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف (مچینگ) 344,168 344,168 0 344,168 0 100 100 پتروشیمی آبادان 
PVC S70 Abadan سلف 344,168 344,168 344,168 344,168 1,500 1,220 1,160 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 340,890 340,890 340,890 340,890 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 340,890 340,890 340,890 340,890 500 190 130 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand نقدی 340,208 390,899 392,273 396,919 286 407 286 اروند
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 311,390 311,390 311,390 311,390 0 22 22 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 311,390 311,390 311,390 311,390 0 187 187 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 311,390 311,390 311,390 311,390 2,255 1,408 770 اروند
PVC S65 Arvand سلف 311,390 311,390 311,390 311,390 2,255 2,167 2,057 اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,390 311,390 311,390 311,390 0 308 308 بندرامام
PVC S65 Bandar نقدی 311,390 311,390 311,390 311,390 2,904 1,562 1,012 بندرامام
PVC S65 Ghadir نقدی 311,390 311,390 311,390 311,390 500 420 400 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 311,390 311,390 311,390 311,390 2,500 160 80 غدیر
12,700 8,171 6,532
معاملات پلیمر  پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 416,765 416,765 416,765 416,765 0 40 40 شازند اراک
0 40 40

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 289,852 338,780 340,870 344,444 1,200 2,232 1,200 پلی پروپیلن جم
510L Jam سلف 289,852 315,259 316,492 320,780 816 1,176 816 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 289,852 289,852 302,564 289,852 720 864 720 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar سلف 289,852 321,000 323,254 325,780 400 680 400 پتروشیمی پلی نار
YI250 polynar نقدی 289,852 326,789 328,949 333,813 400 680 400 پتروشیمی پلی نار
1101s rejal نقدی (مچینگ) 289,852 289,852 289,852 289,852 0 174 174 رجال
1101s rejal نقدی 289,852 289,852 289,852 289,852 435 261 261 رجال
RG 1102 L نقدی (مچینگ) 289,852 289,852 289,852 289,852 0 22 22 رجال
RG 1102 L نقدی 289,852 289,852 289,852 289,852 109 87 87 رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 289,852 318,000 319,170 322,000 218 479 218 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 289,852 315,029 318,755 322,999 435 696 435 رجال
510L Arak نقدی 289,852 304,569 306,153 308,829 400 620 400 شازند اراک
HP 565S Arak سلف 315,928 315,999 316,776 318,390 860 1,260 860 شازند اراک
552R Maroun نقدی 289,852 323,519 325,565 334,444 1,210 1,782 1,210 مارون
Z30S Marun نقدی 289,852 307,403 310,752 322,569 990 1,188 990 مارون
C30S Marun نقدی 289,852 307,599 309,926 315,699 924 1,210 924 مارون
C30S Marun نقدی 289,852 289,852 289,852 289,852 63 63 63 مارون
552R Navid نقدی 289,852 342,019 344,995 347,070 420 735 420 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 289,852 314,797 316,409 321,449 420 588 420 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 289,852 289,852 289,852 289,852 0 63 63 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 289,852 289,852 289,852 289,852 420 357 357 نوید زر شیمی
10,440 15,217 10,440

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی (مچینگ) 324,458 324458 324458 324458 0 44 44 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی (مچینگ) 324,458 324458 324458 324458 0 66 66 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 324,458 324458 324458 324458 550 506 506 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 324,458 324458 324458 324458 110 44 44 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 324,458 381889 400825 381889 770 1518 770 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 340,299 342700 343598 344800 110 132 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 345,904 374989 375393 375999 110 154 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 331,769 332159 333810 335659 176 220 176 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی (مچینگ) 330,794 330794 330794 330794 0 88 88 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 330,794 330794 330794 330794 220 132 132 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) 324,458 324458 324458 324458 0 42 42 پلی نار
PNR 230c polynar نقدی 324,458 324458 324458 324458 126 63 63 پلی نار
RG 3212E نقدی 324,458 331559 331805 331969 113 158 113 رجال
MR230 نقدی 324,458 325555 325955 327390 418 440 418 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی 305,693 305693 305693 305693 105 105 105 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی (مچینگ) 331,769 331769 331769 331769 0 63 63 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 331,769 331769 331769 331769 168 126 105 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 324,458 324469 327691 328890 210 231 210 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی (مچینگ) 324,458 324458 324458 324458 0 126 126 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 324,458 324458 324458 324458 147 21 21 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی (مچینگ) 324,458 324458 324458 324458 0 21 21 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 324,458 324458 324458 324458 210 189 189 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 324,458 327780 328856 330999 210 231 210 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 339,567 339567 339567 339567 63 42 42 نوید زر شیمی
3816 4762 3774

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 304,470 361,789 365,700 368,109 408 696 408 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 304,470 364,569 368,076 369,789 457 631 457 رجال
ZH 525J navid نقدی 304,470 353,909 356,949 363,719 609 945 609 نوید زر شیمی
1,474 2,272 1,474

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی  در بورس کالا

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
R310 Entekhab سلف (مچینگ) 349,737 349,737 349,737 349,737 0 10 10 پلی استایرن انتخاب
0 10 10

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی