آمار چک برگشتی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی به نقل از همشهری آنلاین، حدود یک میلیون و 36 هزار فقره چک به ارزش حدود 177 هـزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1398 در کل کشور برگشت داده شد. که  این رقم نسبت به بهمن ‌ماه از نظر تعداد 44.2 درصد و از نظر ارزش 51.9 درصد افزایش داشته است.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر 9 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 1494 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 98 در کل کشور مبادله شد، که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 11.2 درصـد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 3 میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی حدود 790 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اسفندماه 1398 حدود 8 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1318 هزار میلیارد ریال در کل کشور وصول شد، که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8.2  درصد و 19.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 89.1 درصد و 88.2۲ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در بهمن ماه 1398 به‌ترتیب معادل 91.6 درصد و 90.5 درصد و در اسفندماه 1397 به ترتیب برابر 91.2 درصد و 90.6 درصـد بوده است.

مقایسه با سال گذشته

حدود 2 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی حدود 705 هـزار میلیارد ریال در اسفندماه 1398 در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 89.6 درصد و از نظر ارزش 89.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

آمار چک برگشتی حدود یک میلیون و 36 هزار فقره چک به ارزشی حدود 177 هـزار میلیارد ریال در اسفندماه 1398 در کل کشور گزارش شده است، که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 44.2 درصد و 51.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 10.9  درصد و 11.8 درصد چک برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌ برگشتی داده شده در بهمن ماه 1398 به ترتیب معادل 8.4 درصد و 9.5 درصد و در اسفندماه سال 1397 به ترتیب برابر 8.8 درصد و 4.9 درصد بوده است.

چک برگشتی

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع محصولات پتروشیمی و محصولات شیمیایی