پلی اتیلن سنگین – High-density Polyethylene

عنوان گرید پتروشیمی
Arya-sasol 5020 آریا ساسول
LMP ilam ایلام
6366M ilam ایلام
B ilam 8200 ایلام
EA 5218 تبریز
LMP tondgooyan تندگویان
LMP mehr مهر

پلی اتیلن سبک – Low-density polyethylene

عنوان گرید پتروشیمی
LFI 2125A-arya sasol آریا ساسول
LFI204VA آریا ساسول
LFI2130 آریا ساسول
LFI2119 آریا ساسول
LH0030 Arya-sasol آریا ساسول
LP0470KJ Arya-sasol آریا ساسول
LF190 Arya آریا ساسول
K 2420 امیرکبیر
2420F Amirkabir امیرکبیر
2420h امیرکبیر
2420d امیرکبیر
Bandar 0075 بندر امام
Bandar 020 بندر امام
0220 AA تبریز
3020F9 کردستان
2426f8 Kordestan کردستان
2420F3 Kordestan کردستان
2420F9 کردستان
2420E02-kordestan کردستان
2426E 02 کردستان
242F 8 Kordestan کردستان
2102tn 42 لاله
TN42 2100 لاله
TC47 2404 لاله
TC37 2004 لاله
TN47 2101 لاله
2102tn 42 لاله
2102TX00-lale لاله
2004Tc لاله
2100lale لاله

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

عنوان گرید پتروشیمی
LLD 209 KJ Amir امیرکبیر
LLD 209 Amir امیرکبیر
LL 0209KJ تبریز
LLD 209 Tabriz تبریز
0220-KJ تبریز
LLD 22501 jam جم
22501KJ جم
LL 235F6 jam جم
235f6 (پودر) جم
18XF 5N جم
UV 32604 جم
LLD209 ARAK (پودر) شازند (اراک)
KJ 0209 شازند (اراک)
LLD209 ARAK شازند (اراک)
20075AA شازند (اراک)
AA 0410 شازند (اراک)
22B03 Lorestan لرستان
22B02 Lorestan لرستان
22B01 Lorestan لرستان
LLD 22402 Lorestan لرستان
LL 22B02 KJ مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad مهاباد
18B01 mahabad مهاباد
22B پودر) 01 )mahabad مهاباد
22B پودر) 02 )mahabad مهاباد
LL 20BF5 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad مهاباد
LLD 22b02 Mahabad مهاباد
LLD 22b01 Mahabad مهاباد
Bf7 Mahabad 22 مهاباد
Bf5 Mahabad 20 مهاباد

پلی اتیلن سبک تزریقی

عنوان گرید پتروشیمی
1922T Arya آریا ساسول
2200 ایلام
1922T Lale لاله
ZB 548U نوید زرشیمی

پلی اتیلن سنگین تزریقی

عنوان گرید پتروشیمی
ilam 2208 ایلام
Hi500 بندر امام
HI0500 UA Bandar بندر امام
EA 4440 تبریز
UA 4440 تبریز
EA 5030 تبریز
UA 5218 تبریز
6040UA-tabriz تبریز
EA 6070 تبریز
UA 6070 تبریز
5030Tabriz تبریز
50501SU جم
52511UU جم
52518 پودر جم
52502 جم
SU 52502 جم
HD 534 FV جم
HD 50401 جم
52528 جم
UV 52518 جم
62 505 جم
UV 60505 جم
UV 60507 جم
UV 60511 جم
JAM 52511 جم
52505 UV JAM جم
50505 (پودر) جم
JAM 52518 جم
60507 جم
60511 جم
Off 52518 جم
5620 شازند (اراک)
I4 Kermanshah کرمانشاه (باختر)
I4 UV Kermanshah کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah کرمانشاه (باختر)
52B07 لرستان
62N07 لرستان
52B18UV لرستان
54B04 Lorestan لرستان
52B11UV لرستان
52B18UV لرستان
62N18 لرستان
62N18UV لرستان
62N11UV لرستان
HD52 BF3 لرستان
HD48 BF7 لرستان
HD50 B01 لرستان
6217UV لرستان
62N07UV lorestan لرستان
54B04UV لرستان
I4UV مارون
I4 مارون

پلی اتیلن سنگین بادی

عنوان گرید پتروشیمی
BL3 Amir امیرکبیر
Bandar 0035 بندرامام
Bl3 jam پودر جم
BL4 Jam جم
BL3 Jam جم
BL3 Jam Off 1 جم
BL3 Jam Off 2 جم
BL3 Arak شازند(اراک)
BL4 Kermanshah کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar Off 1 کرمانشاه (باختر)
Bl 3 Marun مارون
Bl 3 Marun Off2 مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی

عنوان گرید پتروشیمی
3840tabriz-پودر تبریز
Tabriz3840 تبریز
Off1 3840 تبریز
52505 جم
UV38504 جم
Arak 3840 شازند (اراک)

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

عنوان گرید پتروشیمی
4460(HEXPE80) آریاساسول
EX6N امیرکبیر
CPR100-G امیرکبیر
EX3G Amirkabir امیرکبیر
EX3G Amirkabir Kaf امیرکبیر
EX3 Amirkabir امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) امیرکبیر
Ex3 Ilam ایلام
PE80 Ilam ایلام
7700M iIlam ایلام
EX3 Bandar بندرامام
5000S jam(پودر) پلی پروپیلن جم
CPR100N پودر جم
MD 3520 جم
MD 3510 جم
5000S Jam جم
CRP100B JAM جم
EX3 Jam جم
EX3 Jam kaf جم
CRP100N JAM جم
EX3 Jam جم
CRP100B JAM شازند اراک
CRP100N Shazand شازند اراک
EX3 arak شازند اراک
EX3 Arak kaf شازند اراک
CPR100B Arak شازند اراک
CPR100 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah کرمانشاه (باختر)
EX3 Bakhtar کرمانشاه (باختر)
CRP 100B مارون
CRP 100 MARUN مارون
CRP 100 MARUN kaf مارون

پلی اتیلن سنگین فیلم

عنوان گرید پتروشیمی
HCH 5110 UV arya آریاساسول
HCH 5110PPA arya آریاساسول
Arya 5110 آریاساسول
arya 3713 آریاساسول
EX5 Amirkabir امیرکبیر
F7000 Ilam ایلام
F7000 Miandoab پتروشیمی میاندوآب
EX5 Jam پودر جم
EX5 Jam پودر جم
EX5 shazand شازند (اراک)
EX5 Bakhtar کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun مارون
F7000 Mehr مهر

پلی اتیلن سبک خطی (Butene)

پلی اتیلن سبک خطی معمولی

پلی اتیلن سبک خطی C6

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پتروشیمی