قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/16

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 16 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 29,500
Bl3 Bakhtar 28,900
Bl3 Marun 28,850
Bl3 Jam 29,200
F7000 Mehr 29,900
F7000 ilam
5110 Arya 30,850
5510 Arya
X5 Marun 30,200
X5 bakhtar 30,200
X5 jam 30,400
P100 jam black 33,800
020 Bandar 38,400
075 Bandar 39,000
2420 kord 38,200
2420 kord off 37,300
2420 h off 37,200
0190 Arya 38,400
2102 Laleh 38,000
LLD 209 amir 38,800
LLD 209 arak 36,100
235 f6 Jam 35,100
22b02 Mahsbad 36,300
22b01 Mahabad
22b02 Lorestsn 34,600
22b01lorestan
1922 Laleh 40,400
1922 Arya 41,000
52518 Jam 28,450
52518 Off1 28,200
52b18 Lorestan 28,200
H500 bandar 30,800
62n07 Lorestan 28,100
62n07 mian doab 27,900
54b04 Lorestan off 34,500
C30S Marun 47,000
510l jam 47,000
Hp500 43,800
515 navid 46,600
550 jam 46,500
Z30s Marun 47,700
Z30j Marun 47,300
552R Arak 47,700
552R Jam 48,400
552R Marun 47,900
440L Jam 56,000
440j  Jam
R40  Arak 53,500
RP340 jam 46,000
RP345 jam 45,800
Zr340 Navid 46,000
548R Jam 48,300
548 t Jam
548 marun 47,500
Mr230 Marun
Zr230 Navid 45,800
ABS150 Tabriz 57,500
N50 Ghaed basir 80,700
ABS 10415 83,000
ABS 10417 81,000
ABS 10720 81,500
7240 Tabriz 48,000
1540 Tabriz 54,000
1551takhte jamshid 52,000

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی