بایگانی برچسب برای: حذف 4 صفر

اوراق گواهی سپرده و بازگشت سود هجده درصدی

تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر بورس

حذف صفراز پول ملی بتنهایی نمیتواند تاثیر چندانی دراقتصاد کشورداشته باشد اما اگربرنامه‌های دیگری درکنارحذف صفراز پول در دستور کار قرار گیرد میتوان نسبت به آثارمثبت آن در کشورامیدوار بود.