نوشته‌ها

اوراق گواهی سپرده و بازگشت سود هجده درصدی

تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر بورس

/
حذف صفراز پول ملی بتنهایی نمیتواند تاثیر چندانی دراقتصاد کشورداشته باشد اما اگربرنامه‌های دیگری درکنارحذف صفراز پول در دستور کار قرار گیرد میتوان نسبت به آثارمثبت آن در کشورامیدوار بود.