نوشته‌ها

قوانین چک

نکاتی جهت صدور چک

صدور چک و سفته قرینه بدهکاری صادر کننده است، در جهت حفظ حداکثری حقوق صادر کننده چک ، بهتر است صادر کننده شش نکته این مقاله را حتی المقدور رعایت نماید.