نوشته‌ها

بورس

رد نرخ ارز و بهره بر چهره بورس

نرخ بهره عامل اثرگذار دیگری بر بازار سهام است که سیاست‌گذاری درخصوص آن بر نوسانات بازار به‌طور مستقیم اثر گذار است.