نوشته‌ها

کرونا

پسا کرونا و لزوم آمادگی شرکت های پتروشیمی

دولت ها و شرکت ها باید خود را برای شرایط جدید پس از کرونا آماده سازند و چالش های پیش روی خود را به فرصت تبدیل کنند.