نوشته‌ها

قوانین چک

نکاتی جهت صدور چک

صدور چک و سفته قرینه بدهکاری صادر کننده است، در جهت حفظ حداکثری حقوق صادر کننده چک ، بهتر است صادر کننده شش نکته این مقاله را حتی المقدور رعایت نماید.
چک برگشتی

چک برگشتی در اسفند 98 بالغ بر 117 هزار میلیارد ریال

حدود یک میلیون و 36 هزار فقره چک به ارزش حدود 177 هـزار میلیارد ریال در اسفندماه 1398 در کل کشور برگشت داده شده است.