Portfolio Items

گرانول پلی کربنات

گرانول پلی کربنات یک ترموپلاستیک آمورف و به طور طبیعی شفاف است. گرانول پلی کربنات گزینه مناسبی است که به جای شیشه استفاده می شود